หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานมัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1.1   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104322 History of Isan ( History of Northeast Thailand )
 ประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-6)
0104323 History of Local Economy
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104324 History of Local Wisdom
 ประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104325 History of Local Politics
 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104326 Comparative History of River Basin Communities
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบชุมชนลุ่มน้ำ
2 (2-0-4)
0104327 History of Communities Along the River Basins in Isan
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำในภาคอีสาน
3 (3-0-6)
0104328 History of Local Women
 ประวัติศาสตร์สตรีในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104329 History of Local Natural Resources Management
 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104407 History of Changes and Adjustment of the Local Communities
 ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104408 Local Tradition and Culture
 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104409 Biodiversity in Local Area
 ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104410 Structure and Social Networks in Local Area
 โครงสร้างและเครือข่ายทางสังคมในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104411 Geography and the Land Used in Local Area
 ภูมิศาสตร์และการใช้พื้นที่ของท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104412 Oral History
 ประวัติศาสตร์บอกเล่า
2 (2-0-4)
0104413 Sources and The Use of Local Sources
 หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104414 Writing and Transformation of Local History to Local Communities
 การเขียนและถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ชุมชน
2 (2-0-4)

 2.1.2   ประวัติศาสตร์ประเทศลุ่มน้ำโขงหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104330 History of the Mekhong River Communities
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104331 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-0)
0104333 Historical and Archeological Sites of the Mekhong River Basin for Tourism
 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104335 Mekhong Literatures and the People of the Mekhong River Basin
 วรรณกรรมและสังคมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104336 Natural Resources Management of the Mekhong River Basin
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104337 The Economic History of the Mekhong River Communities
 ประวัติเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104338 Biodiversity of the Mekhong River Communities
 ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104415 Roles of the Communist Parties of the Mekhong River Countries
 บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104416 History of Laos before the 18th Centuries
 ประวัติศาสตร์ลาวยุคก่อนคริสตศตวรรษที่ 18
2 (2-0-4)
0104417 History of Laos after the 18th Centuries to 1975
 ประวัติศาสตร์ลาว คริสตศตวรรษที่ 18 ถึงคริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104418 History of Ancient Cambodia to the 15th Centuries
 ประวัติศาสตร์เขมรยุคโบราณถึงคริสตวรรษที่ 15
2 (2-0-4)
0104419 History of Cambodia after the 16th Centuries to 1975 B.C.
 ประวัติศาสตร์เขมร คริสตศตวรรษที่ 16 ถึง คริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104420 History of the Ancient Vietna to the 16th Centuries
 ประวัติศาสตร์เวียดนามยุคโบราณถึงคริสตศตวรรษที่ 16
2 (2-0-4)
0104421 History of Vietnam after the 17th Centuries to 1975
 ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 17 ถึงสิ้นสุดการปฏิวัติ คริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104422 History of the Mekhong River Communities Politics after the Revolution 1975
 ประวัติศาสตร์การเมืองบริเวณลุ่มน้ำโขงหลังการปฏิวัติคริสตศักราช 1975
3 (3-0-6)

 2.1.3   ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104339 Local History : Tourism Perspective
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104340 History of Art in Thailand for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104341 History of Art in Neighboring Countries for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104342 Geo-Cultural Tourism
 วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104343 Thai Cultural Heritage for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104344 Cultural Heritage of Buddhism and Hinduism in Thailand for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104423 Principles for Tour Guide
 หลักการมัคคุเทศก์
2 (2-0-4)
0104424 Travel Business Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104425 Sociology of Tourism
 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104426 Cultural Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 2.1.4   ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104345 Principles of Museology
 หลักการพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104346 Collecting of Museum Documents and Objects
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104347 Museum Storage Management
 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104348 Content Analysis through to the Exhibition Themes
 การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104349 Design and Display of Museum Exhibition and Medias
 การออกแบบและจัดแสดงสื่อและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104350 Museum and the Audience
 พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม
2 (2-0-4)
0104427 Museum Marketing Plan
 แผนการตลาดเพื่องานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104428 Conservation and Preservation Museum Objects
 การอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104429 Museum Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104430 Museum Administration
 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104431 Museum for Local Development
 พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104432 Comparative Museum
 พิพิธภัณฑ์เปรียบเทียบ
2 (2-0-4)

 2.1.5   ประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104351 Introduction to Archives
 ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
0104352 Record Management
 การบริหารเอกสาร
3 (3-0-6)
0104353 Archives Management
 การบริหารเอกสารจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
0104354 Oral History and Sound Archives
 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุเสียง
2 (2-0-4)
0104355 History and Local Archives
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุท้องถิ่นไทย
2 (2-0-4)
0104433 History and Ayutthaya Period Archives
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา
2 (2-0-4)
0104434 The Part of Grammar dealing with Reading and Writing and Ratthanakosin Period Archives (before 1932)
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ( ก่อน พ.ศ. 2475 )
2 (2-0-4)
0104435 Contemporary Thai Archives
 จดหมายเหตุไทยร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0104436 History and Foreign Archives about Thailand
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104437 Archives for Communities
 จดหมายเหตุเพื่อชุมชน
3 (3-0-6)

 2.1.6   ประวัติศาสตร์ทั่วไป (เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104101 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
0104102 History of Western Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0104103 History of Eastern Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0104121 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104201 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
0104202 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104203 Europe in the 15th to 18th Centuries
 ยุโรปคริสตศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-6)
0104204 Europe in the 19th to 20th Centuries
 ยุโรปคริสศตวรรษที่ 19-20
3 (3-0-6)
0104301 Thai History 3
 ประวัติศาสตร์ไทย 3
3 (3-0-6)
0104302 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104303 Historiography
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3 (3-0-6)
0104401 History of the United States of America
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104205 HIstory of Sukhothai and Early Lanna
 ประวัติศาสตร์สุโขทัยและล้านนาตอนต้น
3 (3-0-6)
0104206 Critical Readings of Southeast Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104207 Critical Readings of East Asian History
 การอ่านวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104208 Indian Civilization
 อารยธรรมอินเดีย
3 (3-0-6)
0104209 History of Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0104210 Modern Australasia
 ออสตราเลเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104212 History of International Relations in Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104213 History of International Relations in East Asia
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104214 History of International Relations in Western Europe
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
3 (3-0-6)
0104215 History of International Relations in Eastern Europe
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันออก
3 (3-0-6)
0104216 International Relations During the Sukhotai and Ayutthaya Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัยและอยุธยา
3 (3-0-6)
0104217 The Philosophy of History
 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104218 History and Historians
 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104219 Intellectual History
 ประวัติศาสตร์ความคิด
3 (3-0-6)
0104220 Archaeology and Art History in Thailand
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104221 Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104304 International Relations During the Rattanakosin Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
3 (3-0-6)
0104305 History of Modern China
 จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104306 History of Modern Japan
 ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104307 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0104308 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย
3 (3-0-6)
0104309 Critical Readings of European History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป
3 (3-0-6)
0104310 Economic History of Europe
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-6)
0104311 The Making of Modern Great Britain
 ประวัติความเป็นมาของประเทศสหราชอาณาจักรปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104312 The Making of Modern Russia
 ประวัติความเป็นมาของรุสเซียปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104313 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
0104314 History of Africa
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)
0104315 Popular Culture
 วัฒนธรรมมวลชน
3 (3-0-6)
0104316 History of the River Basin Communities in Thailand
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104317 Seminar in History
 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104318 Museum Basics
 พิพิธภัณฑ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0104319 Local Museum in Thailand
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104320 Historical and Cultural Management in Thailand
 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104321 Archaeology and Art History in Neighboring Countries
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง
2 (2-0-4)
0104402 History of Rattanakosin Period : The Modernization
 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ
3 (3-0-6)
0104403 American Social and Cultural History
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน
3 (3-0-6)
0104404 Foreign Policy of the United States
 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0104405 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
0104440 History of Thai Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาไทย
2 (2-0-4)
0104441 Comparative History of Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0104442 Comparative History of the Industrial Revolution among Countries
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ
2 (2-0-4)
0109202 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1300102 Introduction to International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 5   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 6   วิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104438 Apprenticeship
 วิชาฝึกงาน
4 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet