หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201-2 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202-2 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203-3 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102-2 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106202-2 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203-1 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204-1 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106801-1 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802-1 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831-1 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832-1 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861-1 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862-1 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901-1 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902-1 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931-1 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932-1 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961-1 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962-1 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102-1 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104-1 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107-1 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201-1 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202-1 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199205-1 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111-1 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203-2 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351-1 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101-2 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121-1 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191-1 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205-2 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203-2 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204-3 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204-2 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0299102-1 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103-1 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0301102-2 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201-1 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101-1 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102-2 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103-1 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250-1 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101-1 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101-1 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102-2 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101-1 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105-1 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101-1 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108-1 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108-1 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206-1 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010-1 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505212-2 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101-2 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102-2 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103-1 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104-1 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101-1 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103-1 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154-1 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181-1 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182-1 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442-1 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481-1 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149-1 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101-1 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101-1 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101-1 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103203-1 The Economy of Thailand
 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-0)
0108204-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-0)
0108211-1 Introduction to Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
3 (3-0-0)
0109301-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
0109313-1 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
0109317-1 Introductory Statistics for the social scientists
 สถิติสังคมเบื้องต้นสำหรับนักสังคมศาสตร์
3 (3-0-0)
0109318-1 Research Method of Social Science
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109304-1 Community
 ชุมชน
3 (3-0-0)
0109305-1 Community Development Process
 กระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-0)
0109306-1 Principle and Practice of Planning 1
 หลักการและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน 1
3 (3-0-0)
0109307-1 Principle and Practice of Planning 2
 หลักการและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน 2
3 (3-0-0)
0109309-1 Development of Person's and Group's Ability
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-0)
0109310-1 Folk Business Group and Community Development
 กลุ่มธุรกิจพื้นบ้านกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-0)
0109311-1 Appropriate Technology for Home's Economy
 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนเศรษฐกิจในครอบครัว
3 (3-0-0)
0109315-1 Theory of Community Development
 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-0)
0109316-1 Social and Cultural Change
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
0109405-1 Vocational Practice Training
 ฝึกภาคปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-0)
0109406-1 Leadership in Community Development
 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-0)
0109407-1 Nonformal Education in Community Development
 การศึกษานอกระบบในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-0)
0109411-1 Community Development Fieldwork
 ดูงานและฝึกงานการพัฒนาชุมชน
9 (3-18-0)

 3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103211-1 Economic of Agriculuture
 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3 (3-0-6)
0103316-1 Co-operatives
 การสหกรณ์
3 (3-0-6)
0107202-1 Introduction to Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น
3 (3-0-0)
0107207-1 World Economic Geography
 World Economic Geography
3 (3-0-0)
0107209-1 Problems Geography Thailand
 Problems Geography Thailand
3 (3-0-0)
0108305-1 Political Party and Election
 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
0108307-1 Local Government
 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-0)
0109105-1 Introduction Social Work
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
0109201-1 Thai Customs and Religions
 ประเพณีและศาสนาของไทย
3 (3-0-6)
0109302-1 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
0109303-1 Sociology Women
 สังคมวิทยาว่าด้วยสตรี
3 (3-0-6)
0109308-1 Community and Regional Development Planning
 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค
3 (3-0-6)
0109312-1 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0109314-1 Sociological and Anthropological Theory
 ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
0109319-1 Applied Anthropology community Development
 มานุษยวิทยาประยุกต์กับงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109403-1 Social Organization
 องค์การทางสังคม
3 (3-0-6)
0109408-1 Land Reform Community Development
 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109409-1 Public Health Sanitation and Community Development
 การสาธารณสุขและสุขาภิบาลกับงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109410-1 Social Welfare
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0109412-1 Seminar on Community Development Problems
 สัมมนาปัญหางานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109413-1 Comparative Community Development
 พัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 5   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55