หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041030 English for Daily Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4 (4-0-8)

 1.1.2   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041022 Digital Literacy and Life for Transformation
 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042015 Personality Improvement for Positive Self-Image in Modern Thai Society
 บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมไทยยุคใหม่
6 (6-0-12)

 1.3   กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043011 Design Thinking for Agricultural and Food Innovation
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
6 (6-0-12)

 1.4   กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0044011 Sustainable Development Goals
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 (6-0-12)

 1.5   กลุ่มวิถีสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0045015 Thai Language for Communication in Cultural, Social, Environmental, and Tourism Contexts
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม และการท่องเที่ยวไทย
6 (6-0-12)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0151101 Human Society and The Modern World
 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่
2 (1-2-3)
0151102 Communicative Thai for Humanities and Social Sciences
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0151103 Communicative English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0161004 Thinking and Reasoning Skills Development
 การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
0161005  Human, Language and Literary Works
 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0161006 Interdisciplinary Studies for Language, Literary Works and Folklore
 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 61
 2.2.1.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 61
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161701 Receiving Message Skills Development
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (1-2-3)
0161702  Speaking Skills Development
 การพัฒนาทักษะการพูด
2 (1-2-3)
0161703  Writing Skills Development
 การพัฒนาทักษะการเขียน
2 (1-2-3)
0161704 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0161705 Thai Literature Development
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0161706 Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3 (3-0-6)
0161707 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0161708 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0161709 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
3 (3-0-6)
0161710 Foreign Languages in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
0161711 Local Literary Works
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0161712 Modern Thai Language Usage
 การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0161713 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161714 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
0161715  Evolution of Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
3 (3-0-6)
0161716 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0161717 Reading English Document for Language, Literary Works and Folklore Study
 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา
2 (2-0-4)
0161718 Introduction to Thai Language Literary Works and Folklore Research
 การวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161719 Poetics and Thai Verse Composition
 ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย
3 (3-0-6)
0161720 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (2-2-5)
0161721 Preparation for Internship
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
0161722 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)

 2.2.1.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 61
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161801  Fundamental Thai Language
 พื้นฐานภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161802 Listening and Speaking Skills
 ทักษะการฟังและการพูด
3 (2-2-5)
0161803 Reading and Writing Skills
 ทักษะการอ่านและการเขียน
3 (2-2-5)
0161804 Thai Language Conversation in Daily life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0161805  Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161806 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161807 Reading Comprehension
 การอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0161808 Thailand Studies
  ประเทศไทยศึกษา
2 (2-0-4)
0161809 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161810 Speaking Skills Development for Special Purposes
 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
3 (2-2-5)
0161811 Thai Literature Development
  พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161812 Thai Language for Communication in Thai Social and Cultural Contexts
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0161813 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161814 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161815 Masterpieces of Thai Literary Work and Literature
 วรรณกรรมและวรรณคดีเอกของไทย
2 (2-0-4)
0161816 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161817 Characteristics of the Thai Language
 ลักษณะภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161818 Foreign Languages in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
0161819 Evolution of Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
3 (3-0-6)
0161820 Thai Language and Information Media
 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0161821 Thai Language for Cross-Cultural Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0161822 Teaching Thai Language as a Foreign Language
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
0161823 Preparation for Internship
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
0161824 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 2.2.2.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161723 Language, Society and Culture
 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161724 Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0161725  Tai Dialects
 ภาษาไทถิ่น
3 (3-0-6)
0161726 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161727  Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161728 Pali and Sanskrit in Relation to Thai
 ภาษาบาลีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161729 Khmer in Relation to Thai
 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161730 Etymology
 นิรุกติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161731 Fieldwork Research Method in Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
3 (2-2-5)
0161732 Seminar in Linguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์
3 (2-2-5)
0161733  Genre Analysis
 การวิเคราะห์ประเภทผลงาน
2 (2-0-4)
0161734 Stylistics
 วัจนลีลาศาสตร์
2 (2-0-4)
0161735 Thai Language for Mass Communication and Public Relations
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0161736 Speaking Skills Development for Special Purposes
 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
3 (2-2-5)
0161737 Non-fiction Creation
 การสร้างสรรค์งานสารคดี
3 (2-2-5)
0161738 Fiction Creation
 การสร้างสรรค์งานบันเทิงคดี
3 (2-2-5)
0161739 Content Creation and Media Production Process
 การสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการผลิตสื่อ
3 (2-2-5)
0161740 Writing for Secretarial Work
 การเขียนเพื่องานเลขานุการ
3 (2-2-5)
0161741 Transliteration of Ancient Manuscripts
 การปริวรรตเอกสารโบราณ
2 (1-2-3)
0161742 Consideration of Original Document and Proofreading
 การพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร
3 (3-0-6)
0161743 Thai Verse Recitation
 การอ่านทำนองเสนาะ
2 (1-2-3)
0161744 Seminar in Thai Communication
 สัมมนาการสื่อสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161745 Masterpieces of Thai Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
3 (3-0-6)
0161746 Didactic Literary Works
 วรรณกรรมคำสอน
3 (3-0-6)
0161747 Niras and Travel Literary Works
 วรรณกรรมนิราศและการเดินทาง
3 (3-0-6)
0161748 Literary Works and Religion
 วรรณกรรมกับศาสนา
3 (3-0-6)
0161749 Literary Works and Performance
 วรรณกรรมกับการแสดง
3 (3-0-6)
0161750 Literary Works, History and Politics
 วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และการเมือง
3 (3-0-6)
0161751 Literary Works for Children and Young Adults
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161752 S.E.A. Write Award Literary Works
 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
3 (3-0-6)
0161753 Foreign Literary Works in Relation to Thai Literary Works
 วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161754 ASEAN Literary Works
 วรรณกรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
0161755 Isan in Thai Literary Works
 อีสานในวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161756 Mo Lam Literary Works
 วรรณกรรมหมอลำ
3 (3-0-6)
0161757 Seminar in Modern Thai Poetry
 สัมมนากวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
3 (2-2-5)
0161758 Seminar in Novels and Short Stories
 สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น
3 (2-2-5)
0161759 Seminar in Literary Works of Thai Writers
 สัมมนาผลงานของนักประพันธ์ไทย
3 (2-2-5)
0161760 Power and Wisdom of Thai Language and Literary Works
 พลังและภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161761 Thai Folktale Studies
 นิทานพื้นบ้านศึกษา
3 (3-0-6)
0161762 Thai Folk Songs
 เพลงพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
0161763 Myths and Rituals
 ตำนานและพิธีกรรม
3 (3-0-6)
0161764 Folklore and Literary Works
 คติชนกับวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0161765 Creative Folklore
 คติชนสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
0161766 Modern Folklore
 คติชนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0161767 Folklore Fieldwork
 คติชนวิทยาภาคสนาม
3 (2-2-5)
0161768 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0161769 Development of Textbooks for Teaching Thai Language
 พัฒนาการแบบเรียนวิชาภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161770 Principles of Language Teaching
 หลักการสอนภาษา
3 (2-2-5)
0161771 Teaching Literature and Modern Literary Works
 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่
3 (2-2-5)
0161772 Teaching Thai as a Foreign Language
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
0161773 Seminar in Thai Language Learning and Teaching
 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย
3 (2-2-5)

 2.2.2.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161825  Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161826 Comparative Analysis of Language
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา
3 (3-0-6)
0161827 Tai Dialects
 ภาษาไทถิ่น
3 (3-0-6)
0161828 Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0161829 Discourses in Thai Society
 วาทกรรมในสังคมไทย
3 (3-0-6)
0161830 Thai Language for Workplace
 ภาษาไทยเพื่องานสำนักงาน
3 (2-2-5)
0161831 Thai Language for Tourism and Hospitality
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (2-2-5)
0161832 Thai Language for Advertisement and Public Relation
 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0161833 Thai Language for Translation and Interpretation
 ภาษาไทยเพื่อการแปลและการล่าม
3 (2-2-5)
0161834 Thai Language for Mass Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (2-2-5)
0161835 Didactic Literary Works
 วรรณกรรมคำสอน
3 (3-0-6)
0161836 Literary Works and Modern Media
 วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0161837 Literary Works and Tourism
 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0161838 Literary Works for Children and Youth
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161839 S.E.A. Write Award Literary Works
 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
3 (3-0-6)
0161840 Thai Wisdom
  ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
0161841 Thai Folktales
 นิทานพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
0161842 Thai Folk Songs
 เพลงพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
0161843 Myths and Rituals
 ตำนานและพิธีกรรม
3 (3-0-6)
0161844 Creative Folklore
 คติชนสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
0161845 Modern Folklore
 คติชนสมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาโท (เลือกเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น)หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet