หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041030 English for Daily Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4 (4-0-8)

 1.1.2   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041022 Digital Literacy and Life for Transformation
 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042015 Personality Improvement for Positive Self-Image in Modern Thai Society
 บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมไทยยุคใหม่
6 (6-0-12)

 1.3   กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043011 Design Thinking for Agricultural and Food Innovation
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
6 (6-0-12)

 1.4   กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0044011 Sustainable Development Goals
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 (6-0-12)

 1.5   กลุ่มวิถีสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0045015 Thai Language for Communication in Cultural, Social, Environmental, and Tourism Contexts
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม และการท่องเที่ยวไทย
6 (6-0-12)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104102 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0105205 English Speaking for Basic Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105301 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0161107 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0165001 Introduction to ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0165002 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0165003 Current ASEAN Society Economy and Politics
 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0165004 Introduction to Research Methodology in Language and Culture
 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 65
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165201 Elementary Lao Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165202 Intermediate Lao Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165203 Advanced Lao Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาลาวขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165204 Lao Phonology and Orthography
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาลาว
2 (1-2-3)
0165205 Lao Grammar
 ไวยากรณ์ลาว
2 (1-2-3)
0165206 Lao Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165207 Lao for Business and Tourism
 ภาษาลาวธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165208 Teaching Lao as a Foreign Language
 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165209 Lao Listening and Reading for Comprehension
 การฟังและอ่านลาวเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165210 Lao Essay Writing
 การเขียนความเรียงภาษาลาว
2 (1-2-3)
0165211 Art of Lao Language for Communication
 ศิลปะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165212 Translation of Lao into Thai
 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165213 Translation of Thai into Lao
 การแปลภาษาไทย-ภาษาลาว
3 (2-2-5)
0165214 Lao Interpretation
 การล่ามภาษาลาว
3 (2-2-5)
0165215 Development of Lao Literature
 พัฒนาการวรรณกรรมลาว
2 (2-0-4)
0165216 Lao History
 ประวัติศาสตร์ลาว
2 (2-0-4)
0165217 Lao Culture and Wisdom
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาว
2 (2-0-4)
0165218 Lao Society, Economy and Politics
 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองลาว
2 (2-0-4)
0165219 Lao Studies
 ลาวศึกษา
2 (2-0-4)
0165220 Lao Ancient Alphabet
 อักษรโบราณลาว
2 (1-2-3)
0165221 Lao Folklore and Society
 คติชนกับสังคมลาว
2 (1-2-3)
0165222 Research Methodology in Lao Language and Culture
 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมลาว
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165223 Lao Etymology
 นิรุกติศาสตร์ภาษาลาว
2 (2-0-4)
0165224 Lao for Public Speaking
 การพูดภาษาลาวในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0165225 Lao for Legal Purposes
 ภาษาลาวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2 (1-2-3)
0165226 Lao for Tourism and Tour Guide
 ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
2 (1-2-3)
0165227 Lao for Public Relations and Media Production
 ภาษาลาวเพื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ
2 (1-2-3)
0165228 Lao for Administration and Secretary
 ภาษาลาวเพื่องานธุรการและเลขานุการ
2 (1-2-3)
0165229 Lao Literature Related to Buddhism
 วรรณคดีพุทธศาสนาลาว
2 (2-0-4)
0165230 Lao Folktales
 วรรณกรรมนิทานลาว
2 (2-0-4)
0165231 Lao Contemporary Literature
 วรรณกรรมลาวร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165232 Lao Political Literature
 วรรณกรรมการเมืองลาว
2 (2-0-4)
0165233 Lao Song Literature and Performance Literature
 วรรณกรรมเพลงและการแสดงลาว
2 (2-0-4)
0165234 Lao Folklore Field Works
 คติชนวิทยาลาวภาคสนาม
2 (1-2-3)
0165235 Lao Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรมลาว
2 (2-0-4)
0165236 Ethnics in Laos
 กลุ่มชาติพันธุ์ในลาว
2 (2-0-4)
0165237 Lao Inscription and Ancient Documents
 จารึกและเอกสารโบราณลาว
2 (1-2-3)
0165238 Seminar in the Lao - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์ลาว-ไทย
2 (1-2-3)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165239 Internship
 การฝึกงาน
6 (0-0-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet