หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041030 English for Daily Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4 (4-0-8)

 1.1.2   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041022 Digital Literacy and Life for Transformation
 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042015 Personality Improvement for Positive Self-Image in Modern Thai Society
 บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมไทยยุคใหม่
6 (6-0-12)

 1.3   กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043011 Design Thinking for Agricultural and Food Innovation
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
6 (6-0-12)

 1.4   กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0044011 Sustainable Development Goals
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 (6-0-12)

 1.5   กลุ่มวิถีสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0045015 Thai Language for Communication in Cultural, Social, Environmental, and Tourism Contexts
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม และการท่องเที่ยวไทย
6 (6-0-12)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 61
 2.2.1.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 61
 2.2.1.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 61
 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 2.2.2.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 2.2.2.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet