หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201101 Mathematics for Science II
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
4 (4-0-0)
0201201 Statistical Methods
 วิธีการทางสถิติ
3 (3-0-0)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202241 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
4 (4-0-8)
0202291 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0202350 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0202395 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-6)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-6)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)
0803201 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
2 (1-3-0)

 2.2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 56
 2.21   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0803202 Introduction to Food Technology
 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0803311 Food Engineering 1
 วิศวกรรมอาหาร 1
2 (2-0-4)
0803312 Food Engineering 2
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-4)
0803321 Food Processing 1
 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
3 (2-3-0)
0803322 Food Processing 2
 กรรมวิธีในการแปรรูปอาหาร 2
3 (2-3-4)
0803331 Food and Dairy Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหารและนม
4 (3-3-6)
0803341 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
4 (3-3-6)
0803342 Principles of Food Analysis
 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3 (2-3-0)
0803351 Nutrition in Health and Diseases
 โภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
3 (3-0-6)
0803352 Nutrition Quality of Food and The Effect of Technology
 คุณค่าทางโภชนาการกับผลกระทบทางเทคโนโลยี
2 (1-2-0)
0803352 Nutrition Quality of Food and The Effect of Technology
 คุณค่าทางโภชนาการกับผลกระทบทางเทคโนโลยี
2 (1-3-0)
0803371 Research Techniques
 เทคนิคการวิจัย
2 (1-3-2)
0803461 Food Quality Control and Assurance
 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
3 (2-3-0)
0803462 Food Plant Sanitation
 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-3-4)
0803472 Computer Application in Food Technology
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีการอาหาร
2 (1-3-0)
0803473 Seminar in Food Technology and Nutrition
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
1 (0-3-0)
0803474 Special Problems in Food Technology and Nutrition 1
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร 1
1 (0-3-0)
0803475 Special Problems in Food Technology and Nutrition 2
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร 2
2 (0-6-0)

 2.22   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0803323 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3 (2-3-0)
0803324 Bakery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3 (2-3-0)
0803325 Non-Alcoholic Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
3 (2-3-0)
0803326 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3 (2-3-0)
0803343 Legume and Oilseed Technology
 เทคโนโลยีของถั่วและเมล็ดน้ำมัน
3 (2-3-0)
0803344 Cereal and Rootcrop Technology
 เทคโนโลยีธัญญาพืชและรากพืช
3 (2-3-0)
0803353 Community Nutrition
 โภชนาการชุมชน
3 (2-3-0)
0803427 Meat and Poultry Technology
 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
3 (2-3-4)
0803428 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-0)
0803432 Food Fermentation
 กระบวนการหมักอาหาร
3 (2-3-0)
0803445 Food Enzyme Technology
 เทคโนโลยีเอนไชน์ในอาหาร
3 (2-3-4)
0803446 Food Additives
 สารเจือปนในอาหาร
3 (2-3-0)
0803447 Food Toxicology
 พิษวิทยาอาหาร
3 (2-3-0)
0803474 Current Topics in Food Technology
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร
3 (0-9-0)
0803484 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ
3 (2-3-0)
0803491 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-0)
0803492 Food Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3 (2-3-0)
0803493 Industrial Water Supply and Waste Water Treatment
 การจัดหาน้ำและการกำจัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม
3 (2-3-0)
0803494 Food Marketing
 การตลาดทางอาหาร
3 (2-3-0)
0803495 Technology of Catering Service
 เทคโนโลยีการบริการอาหารชุด
3 (2-3-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet