หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)

 2 หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104211 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-0)
0104212 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-0)
0104222 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104251 History of Western Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-0)
0104301 Analytical Study of the Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-0)
0104302 Historiography I
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 1
3 (3-0-0)
0104311 Thai History 3
 ประวัติศาสตร์ไทย 3
3 (3-0-0)
0104331 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-0)
0104342 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-0)
0104351 Europe in the 15th to 18th Centuries
 ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-0)
0104352 Europe in the 19th to 20th Centuries
 ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19-20
3 (3-0-0)
0104461 History of the United states
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-0)

 2.2 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104303 Historiography 2
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 2
3 (3-0-0)
0104310 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-0)
0104341 Indian Civilization
 อารยธรรมอินเดีย
3 (3-0-0)
0104391 Art and Culture:Tourism Perspective
 ศิลปและวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-0)
0104392 Local History:Tourism Perspective
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-0)
0104401 Seminar in History
 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (3-0-0)
0104411 History of Sukhothai and Early Lanna-Thai
 ประวัติศาสตร์สุโขทัยและลานนาไทยตอนต้น
3 (3-0-0)
0104412 International Relations during the Ayutthaya Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยอยุธยา
3 (3-0-0)
0104413 History of Rattanakosin Period: The Modernzation
 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ
3 (3-0-0)
0104414 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย
3 (3-0-0)
0104415 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104421 Readings in Southeast Asia History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104422 International Relations of Southeast Asia
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104431 Readings in East Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
3 (3-0-0)
0104432 History of Modern China
 จีนสมัยใหม่
3 (3-0-0)
0104433 History of Modern Japan
 ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-0)
0104434 International Relations of East Asia
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก
3 (3-0-0)
0104441 History of Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-0)
0104442 Modern Australasia
 ออสตราเลเซียสมัยใหม่
3 (3-0-0)
0104451 Readings in European History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป
3 (3-0-0)
0104452 Economic History of Europe
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-0)
0104453 The Making of Modern Britain
 ประวัติความเป็นมาของอังกฤษปัจจุบัน
3 (3-0-0)
0104454 The Making of Modern Russia
 ประวัติความเป็นมาของรุสเซียปัจจุบัน
3 (3-0-0)
0104455 International Relations of Western Europe
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
3 (3-0-0)
0104456 International Relations of Eastern Europe
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันออก
3 (3-0-0)
0104462 American Social and Cultural History
 สังคมและวัฒนธรรมอเมริกา
3 (3-0-0)
0104463 Foreign Policy of the United States
 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-0)
0104464 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-0)
0104471 History of Africa
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-0)
0104491 History of Tourism Management in Thailand
 ประวัติธุรกิจท่องเที่ยวในไทย
2 (2-0-0)
0104492 Practicum for Tourism
 การฝึกงานเพื่อการท่องเที่ยว
4 (0-0-0)

 3 หมวดวิชาโท หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 20
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet