หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201-2 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202-2 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203-3 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102-2 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105-1 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202-2 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203-1 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204-1 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205-1 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801-1 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802-1 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831-1 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832-1 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861-1 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862-1 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901-1 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902-1 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931-1 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932-1 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961-1 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962-1 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102-1 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104-1 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107-1 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201-1 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202-1 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205-1 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111-1 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203-2 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351-1 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101-2 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121-1 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191-1 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205-2 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203-2 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204-2 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204-3 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204-2 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212-1 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102-2 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102-1 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103-1 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201-1 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102-2 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201-1 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101-1 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102-2 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103-1 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250-1 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0899101-1 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101-1 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101-1 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102-2 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101-1 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105-1 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101-1 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108-1 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108-1 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206-1 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010-1 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212-2 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101-2 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102-2 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103-1 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104-1 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101-1 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103-1 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154-1 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181-1 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182-1 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442-1 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481-1 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149-1 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101-1 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)

 2 หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104211-1 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-0)
0104212-1 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-0)
0104222-1 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104251-1 History of Western Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-0)
0104301-1 Analytical Study of the Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-0)
0104302-1 Historiography I
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 1
3 (3-0-0)
0104311-2 Thai History 3
 ประวัติศาสตร์ไทย 3
3 (3-0-0)
0104331-1 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-0)
0104342-1 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-0)
0104351-1 Europe in the 15th to 18th Centuries
 ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-0)
0104352-1 Europe in the 19th to 20th Centuries
 ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19-20
3 (3-0-0)
0104461-1 History of the United states
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-0)

 2.2 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104303-2 Historiography 2
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 2
3 (3-0-0)
0104310-2 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-0)
0104341-1 Indian Civilization
 อารยธรรมอินเดีย
3 (3-0-0)
0104391-1 Art and Culture:Tourism Perspective
 ศิลปและวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-0)
0104392-1 Local History:Tourism Perspective
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-0)
0104401-2 Seminar in History
 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (3-0-0)
0104411-1 History of Sukhothai and Early Lanna-Thai
 ประวัติศาสตร์สุโขทัยและลานนาไทยตอนต้น
3 (3-0-0)
0104412-1 International Relations during the Ayutthaya Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยอยุธยา
3 (3-0-0)
0104413-1 History of Rattanakosin Period: The Modernzation
 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ
3 (3-0-0)
0104414-1 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย
3 (3-0-0)
0104415-1 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104421-1 Readings in Southeast Asia History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104422-1 International Relations of Southeast Asia
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104431-1 Readings in East Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
3 (3-0-0)
0104432-1 History of Modern China
 จีนสมัยใหม่
3 (3-0-0)
0104433-2 History of Modern Japan
 ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-0)
0104434-2 International Relations of East Asia
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก
3 (3-0-0)
0104441-1 History of Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-0)
0104442-2 Modern Australasia
 ออสตราเลเซียสมัยใหม่
3 (3-0-0)
0104451-1 Readings in European History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป
3 (3-0-0)
0104452-1 Economic History of Europe
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-0)
0104453-1 The Making of Modern Britain
 ประวัติความเป็นมาของอังกฤษปัจจุบัน
3 (3-0-0)
0104454-1 The Making of Modern Russia
 ประวัติความเป็นมาของรุสเซียปัจจุบัน
3 (3-0-0)
0104455-1 International Relations of Western Europe
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
3 (3-0-0)
0104456-1 International Relations of Eastern Europe
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันออก
3 (3-0-0)
0104462-1 American Social and Cultural History
 สังคมและวัฒนธรรมอเมริกา
3 (3-0-0)
0104463-1 Foreign Policy of the United States
 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-0)
0104464-1 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-0)
0104471-1 History of Africa
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-0)
0104491-1 History of Tourism Management in Thailand
 ประวัติธุรกิจท่องเที่ยวในไทย
2 (2-0-0)
0104492-1 Practicum for Tourism
 การฝึกงานเพื่อการท่องเที่ยว
4 (0-0-0)

 3 หมวดวิชาโท หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 20
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55