หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2 หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 Basic Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105104 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-0)
0105105 Basic Oral English
 การพูดเบื้องต้น
3 (2-2-0)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English and American Cultural Background
 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105204 Applied Phonetics
 สัทศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0105205 Reading Technigues
 หลักการอ่าน
3 (3-0-0)
0105208 Basic Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105210 English and American Cultural Background
 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-0)
0105211 Applied phonetics
 สัทศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-0)
EN211 Basic Oral English
 การพูดเบื้องต้น
3 (2-1-0)
EN221 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 57
 3.1 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105205 Oral English 1
 การพูด 1
3 (2-2-0)
0105206 Oral English 2
 การพูด 2
3 (2-2-0)
0105207 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
0105208 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-0)
0105304 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (2-0-0)
0105305 Basic Composition Writing
 เรียงความเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105306 Oral English I
 การพูด 1
3 (2-1-0)
0105306 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-0)
0105307 Introduction to Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105308 Drama
 บทละคร
3 (3-0-0)
0105309 Oral English 3
 การพูด 3
3 (2-2-0)
0105415 Note-Taking and Summarizing
 การจดบันทึกและสรุปความ
2 (2-0-0)
EN311 Oral English I
 การพูด 1
3 (2-1-0)
EN312 Oral English II
 การพูด 2
3 (2-1-0)
EN312 Oral English II
 การพูด 2
3 (2-1-0)
EN321 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
EN321 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
EN322 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (2-0-0)
EN331 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-0)
EN331 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-0)
EN332 Basic Composition Writing
 เรียงความเบื้องต้น
3 (3-0-0)
EN341 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-0)
EN351 Introduction to Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-0)
EN361 Drama
 บทละคร
3 (3-0-0)
EN411 Oral English III
 การพูด 3
3 (2-1-0)

 3.2 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105209 English Error Analysis
 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105310 Experience in Using English 1
 ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-2)
0105311 Poetry
 บทกวีนิพนธ์
3 (3-0-6)
0105312 English American Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกา
3 (3-0-0)
0105313 ESP Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)
0105314 Business English 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2 (2-0-4)
0105315 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
2 (1-2-4)
0105316 Teaching of English 1
 หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-0)
0105317 Teaching of English 2
 หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-0)
0105401 Discussion and Report
 การอภิปรายและการรายงาน
3 (2-2-6)
0105402 Rapid Reading Practice
 การฝึกอ่านเร็ว
2 (2-0-0)
0105403 Critical Review
 การเขียนเชิงวิจารณ์
3 (3-0-0)
0105404 Advanced Composition Writing
 เรียงความชั้นสูง
3 (3-0-6)
0105405 Library Paper
 การค้นคว้าและเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
0105406 Advanced Translation
 การแปลชั้นสูง
3 (3-0-6)
0105407 Experience in Using English 2
 ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 2
2 (0-4-4)
0105408 Experience in Using English 3
 ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 3
3 (0-6-6)
0105409 Children's Literature
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
0105410 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0105411 Comparative Literature
 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0105412 Literature Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
0105413 Philosophy and Literature
 ปรัชญาและวรรณคดี
3 (3-0-6)
0105414 Independent Study in Literature
 การศึกษาอิสระในหัวข้อวรรณคดี
3 (3-0-6)
0105416 English Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ
3 (3-0-0)
0105417 American Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105418 English Drama
 บทละครอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105419 American Drama
 บทละครอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105420 Shakespearian Drama
 บทละครเชคสเปียร์
3 (3-0-0)
0105421 English Poetry
 กวีนิพนธ์อังกฤษ
3 (3-0-6)
0105422 American Poetry
 กวีนิพนธ์อเมริกัน
3 (3-0-6)
0105423 English for Journalism
 ภาษาอังกฤษสำหรับการหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)
0105424 Business English 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2 (2-0-4)
0105425 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
2 (1-2-4)
0105426 Business Translation
 การแปลเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105427 Literary Translation
 การแปลวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0105428 Simultaneous Translation
 การแปลทันที
3 (3-0-6)
EN371 Poetry
 บทกวีนิพนธ์
3 (3-0-0)
EN383 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
2 (1-1-0)
EN391 English Error Analysis
 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-0)
EN412 Discussion and Report
 การอภิปรายและการรายงาน
3 (2-1-0)
EN433 Advanced Composition Writing
 เรียงความชั้นสูง
3 (3-0-0)
EN451 Childern's Literature
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-0)
EN461 English American Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-0)
EN462 English Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ
3 (3-0-0)
EN463 American Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน
3 (3-0-0)
EN466 Shakespearian Drama
 บทละครเชคสเปียร์
3 (3-0-0)
EN486 Simultaneous Translation
 การแปลทันที
3 (3-0-0)

 4 หมวดวิชาโท หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 5 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 20
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet