หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201-2 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202-2 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203-3 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102-2 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106202-2 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203-1 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204-1 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106801-1 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802-1 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831-1 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832-1 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861-1 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862-1 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901-1 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902-1 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931-1 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932-1 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961-1 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962-1 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102-1 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104-1 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107-1 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201-1 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202-1 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205-1 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111-1 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203-2 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351-1 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101-2 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121-1 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191-1 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205-2 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203-2 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204-3 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204-2 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0299102-1 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103-1 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0301102-2 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201-1 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101-1 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102-2 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103-1 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250-1 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101-1 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101-1 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102-2 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101-1 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105-1 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101-1 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108-1 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206-1 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010-1 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505212-2 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101-2 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102-2 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103-1 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104-1 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101-1 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103-1 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154-1 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181-1 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182-1 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442-1 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481-1 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149-1 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101-1 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106201-1 Effective Speech
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2 (2-0-0)
0106202-1 Reading
 การอ่าน
2 (2-0-0)
0106301-1 Writing
 การเขียน
2 (2-0-0)
0106302-1 Practical Language Skills
 การใช้ภาษา
2 (2-0-0)
0106303-1 General Linguistics
 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 61
 3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106304-1 Linguistics 1
 ภาษาศาสตร์ 1
2 (2-0-0)
0106305-1 Linguistics 2
 ภาษาศาสตร์ 2
2 (2-0-0)
0106306-1 Problems and Thai Usage
 ปัญหาและการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106307-1 Development of the Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
3 (3-0-0)
0106310-1 Literary Analysis
 วรรณคดีวิเคราะห์
3 (3-0-0)
0106403-1 Pali and Sanskrit Infuences in Thai Language
 ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวกับภาษาไทย
2 (2-0-0)
0106404-1 Khmer in Thai Language
 ภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย
2 (2-0-0)
0106405-1 Study of Thai Grammar
 หลักภาษา
3 (3-0-0)
0106412-1 Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรอง
2 (2-0-0)
0106413-1 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-0)
0106415-1 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
2 (2-0-0)
0106416-1 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)

 3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106308-1 Introduction to Thai Etymology
 นิรุกติศาสตร์ไทยเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0106309-1 Expression of Logical Thoughts
 ตรรกวิทยาทางภาษา
2 (2-0-0)
0106311-1 Literature Related to History
 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
2 (2-0-0)
0106312-1 Literature Related to Buddhism
 วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา
2 (2-0-0)
0106313-1 Niras
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-0)
0106314-1 Drama
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-0)
0106315-1 Literature Related to Traditions
 วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณี
2 (2-0-0)
0106316-1 Jataka Literature
 Jataka Literature
3 (3-0-0)
0106317-1 Poetic Tales
 วรรณคดีนิทาน
2 (2-0-0)
0106318-1 Non Fiction Writing
 การเขียนสารคดี
3 (3-0-0)
0106319-1 Writing for Mass Media
 การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน
3 (3-0-0)
0106320-1 Folklore
 คติชนวิทยา
2 (2-0-0)
0106321-1 Khmer Alphabet
 อักษรขอม
2 (2-0-0)
0106406-1 Thai Dialects
 ภาษาถิ่น
2 (2-0-0)
0106407-1 Words of Uncertain Etyma and Neologism
 ศัพท์สันนิษฐานและศัพท์บัญญัติ
2 (2-0-0)
0106408-1 Thai for Special Purposes
 ภาษาเฉพาะกิจ
3 (3-0-0)
0106409-1 Academic Writing
 การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-0)
0106410-1 Pali
 ภาษาบาลี
2 (2-0-0)
0106411-1 Sanskrit
 ภาษาสันสกฤต
2 (2-0-0)
0106414-1 Politics in Literature
 วรรณกรรมการเมือง
2 (2-0-0)
0106417-1 Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-0)
0106418-1 Children's Literature
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-0)

 4   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 5   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55