หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาจีน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1.1   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
2 (1-2-3)
0041002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)

 1.1.2   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041022 Digital Literacy and Life for Transformation
 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001 Global Health and Disease Prevention
 ประชากรโลก ไร้โรค
2 (2-0-4)
0042002 Health Awareness
 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2 (2-0-4)
0042003 Holistic Health Promotion
 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
0042004 Health Care for Different Age Groups
 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2 (2-0-4)
0042005 Food and Exercise for Health and Beauty
 อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (1-2-3)
0042006 Consumption of Pharmaceutical and Health Products
 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 (2-0-4)
0042007 Inter-professional Learning for Community Health
 การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
0042008 Life Skills
 ทักษะชีวิต
2 (2-0-4)
0042009 Personality for Socialization
 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม
2 (2-0-4)
0042010 Disaster Survivor
 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2 (2-0-4)
0042011 Environmental - Friendly Lifestyle
 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0042012 Home Arrangements for Life Quality Enhancement
 การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0042013 Cannabis Science
 กัญชาวิทยา
2 (2-0-4)
0042014 Pets and Life
 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043001 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043002 Creativity and Innovation Management
 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2 (2-0-4)
0043003 Smart Investment
 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2 (2-0-4)
0043004 Young Entrepreneurs
 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2 (2-0-4)
0043005 Social Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการทางสังคม
2 (2-0-4)
0043006 Online Business
 ธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
0043007 Essence of Pitching
 แก่นการนำเสนออย่างตรงเป้า
2 (2-0-4)
0043008 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
0043009 Smart Living
 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ
2 (2-0-4)
0043010 Food and Agricultural Innovation
 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0044001 University’s Mission and Community
 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2 (1-2-3)
0044002 Leadership for Change
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 (1-2-3)
0044003 Citizenship for Well-Being
 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2 (2-0-4)
0044004 Laws and Everyday Rights
 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0044005 Laws for Employees
 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0044006 The King's Philosophy and Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
0044007 Religion and Reasoning for Living
 ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0044008 Life and Peace
 ชีวิตและสันติสุข
2 (2-0-4)
0044009 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
0044010 Environmental Volunteers
 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0044012 Youngster with good heart
 วัยใสใจสะอาด
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มวิถีสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0045001 Art Appreciation
 ศิลปะกับชีวิต
2 (2-0-4)
0045002 Music and Isan Performing Arts
 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2 (2-0-4)
0045003 Wisdom for Quality of Life
 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0045004 Introduction to ASEAN
 รู้จักอาเซียน
2 (2-0-4)
0045005 Humans and Social and Cultural Diversity
 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045006 Plural Culture of Mekong Region
 พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
2 (2-0-4)
0045007 Globalized Isan
 อีสานทันโลก
2 (2-0-4)
0045008 Cultural Management: Cultural Commoditization
 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
2 (2-0-4)
0045009 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045010 Food and Beverages from Local Wisdom
 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0045011 Wisdom and Innovative Isan Textile
 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน
2 (2-0-4)
0045012 Siam Amulets: Identification and Conservation
 พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และอนุรักษ์
2 (1-2-3)
0045013 Eastern Beliefs for Living
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)
0045014 Management of Local Landscape
 การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 1.6   เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มที่ 1-5หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041003 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0041004 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
0041005 English for Health Science
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (1-2-3)
0041006 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)
0041007 English for Global Media and Entertainment
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและความบันเทิงสากล
2 (1-2-3)
0041008 English for Social Media Content Creators
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม
2 (1-2-3)
0041009 English for Online Entrepreneurs
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์
2 (1-2-3)
0041010 English for World Travelers
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเดินทางรอบโลก
2 (1-2-3)
0041011 English for Academic Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0041012 Integrated Thai for Career Preparation
 ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0041013 Applied Thai for Happiness and Creativity
 ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0041014 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041015 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041016 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041017 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041018 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041019 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041020 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041021 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041023 Digital Citizens
 พลเมืองดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041024 Digital Office Software Application
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงานดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041025 Logical Thinking Based Problem Solving
 การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0041026 Basic Data Analytics and Presentation
 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0041027 Content and Digital Media
 คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041028 Modern Science and Innovations for Life
 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0041029 Everyday Engineering
 วิศวกรรมในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0042001 Global Health and Disease Prevention
 ประชากรโลก ไร้โรค
2 (2-0-4)
0042002 Health Awareness
 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2 (2-0-4)
0042003 Holistic Health Promotion
 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
0042004 Health Care for Different Age Groups
 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2 (2-0-4)
0042005 Food and Exercise for Health and Beauty
 อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (1-2-3)
0042006 Consumption of Pharmaceutical and Health Products
 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 (2-0-4)
0042007 Inter-professional Learning for Community Health
 การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
0042008 Life Skills
 ทักษะชีวิต
2 (2-0-4)
0042009 Personality for Socialization
 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม
2 (2-0-4)
0042010 Disaster Survivor
 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2 (2-0-4)
0042011 Environmental - Friendly Lifestyle
 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0042012 Home Arrangements for Life Quality Enhancement
 การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0042013 Cannabis Science
 กัญชาวิทยา
2 (2-0-4)
0042014 Pets and Life
 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2 (2-0-4)
0043002 Creativity and Innovation Management
 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2 (2-0-4)
0043003 Smart Investment
 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2 (2-0-4)
0043004 Young Entrepreneurs
 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2 (2-0-4)
0043005 Social Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการทางสังคม
2 (2-0-4)
0043006 Online Business
 ธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
0043007 Essence of Pitching
 แก่นการนำเสนออย่างตรงเป้า
2 (2-0-4)
0043008 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
0043009 Smart Living
 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ
2 (2-0-4)
0043010 Food and Agricultural Innovation
 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2 (2-0-4)
0044001 University’s Mission and Community
 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2 (1-2-3)
0044002 Leadership for Change
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 (1-2-3)
0044003 Citizenship for Well-Being
 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2 (2-0-4)
0044004 Laws and Everyday Rights
 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0044005 Laws for Employees
 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0044006 The King's Philosophy and Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
0044007 Religion and Reasoning for Living
 ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0044008 Life and Peace
 ชีวิตและสันติสุข
2 (2-0-4)
0044009 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
0044010 Environmental Volunteers
 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0044012 Youngster with good heart
 วัยใสใจสะอาด
2 (2-0-4)
0045001 Art Appreciation
 ศิลปะกับชีวิต
2 (2-0-4)
0045002 Music and Isan Performing Arts
 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2 (2-0-4)
0045003 Wisdom for Quality of Life
 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0045004 Introduction to ASEAN
 รู้จักอาเซียน
2 (2-0-4)
0045005 Humans and Social and Cultural Diversity
 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045006 Plural Culture of Mekong Region
 พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
2 (2-0-4)
0045007 Globalized Isan
 อีสานทันโลก
2 (2-0-4)
0045008 Cultural Management: Cultural Commoditization
 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
2 (2-0-4)
0045009 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045010 Food and Beverages from Local Wisdom
 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0045011 Wisdom and Innovative Isan Textile
 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน
2 (2-0-4)
0045012 Siam Amulets: Identification and Conservation
 พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และอนุรักษ์
2 (1-2-3)
0045013 Eastern Beliefs for Living
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)
0045014 Management of Local Landscape
 การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 49
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0168101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0168102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0168103 Chinese Listening and Speaking in Daily Life
 การฟังและพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0168104 Chinese Reading and Writing in Daily Life
 การอ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0168201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0168202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0168211 Chinese Characters Study
 อักษรจีนศึกษา
2 (2-0-4)
0168212 Foundation of Chinese Grammar
 พื้นฐานไวยากรณ์จีน
3 (3-0-6)
0168301 Advanced Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0168302 Advanced Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0168303 Chinese-Thai Translation
 การแปลจีน-ไทย
2 (2-0-4)
0168304 Reading of Modern Chinese Fiction
 การอ่านเรื่องสั้นและนิยายจีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0168305 Introduction of Chinese literature
 วรรณคดีจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0168306 Chinese Modern and Contemporary Literature
 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0168307 History of China
 ประวัติศาสตร์จีน
2 (2-0-4)
0168308 Chinese Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0168309 Geography of China
 ภูมิศาสตร์จีน
2 (2-0-4)
0168401 Chinese Interpretation
 การแปลแบบล่ามภาษาจีน
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับ (บังคับไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา 0168402 0168403 รวมต้องผ่าน 32 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0168203 Intermediate Chinese Skills for Listening
 การฟังภาษาจีนขั้นกลาง
3 (3-0-6)
0168204 Advanced Chinese Skills for Listening
 การฟังภาษาจีนขั้นสูง
3 (3-0-6)
0168205 Intermediate Chinese Skills for Speaking
 การพูดภาษาจีนขั้นกลาง
3 (2-2-5)
0168206 Advanced Chinese Skills for Speaking
 การพูดภาษาจีนขั้นสูง
3 (2-2-5)
0168207 Intermediate Chinese Skills for Reading
 การอ่านภาษาจีนขั้นกลาง
3 (3-0-6)
0168208 Advanced Chinese Skills for Reading
 การอ่านภาษาจีนขั้นสูง
3 (3-0-6)
0168209 Intermediate Chinese Skills for Writing
 การเขียนภาษาจีนขั้นกลาง
3 (3-0-6)
0168210 Advanced Chinese Skills for Writing
 การเขียนภาษาจีนขั้นสูง
3 (3-0-6)
0168402 Chinese Proficiency Test
 การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน
1 (0-2-1)
0168403 Preparation for Internship
 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
1 (0-2-1)
0168404 Internship
 การฝึกงาน
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0168105 Chinese Pronunciation
 การออกเสียงภาษาจีน
3 (3-0-6)
0168310 Preparation for Chinese Testing Level 4
 การเตรียมสอบภาษาจีนระดับ 4
3 (2-2-5)
0168311 Preparation for Chinese Testing Level 5
 การเตรียมสอบภาษาจีนระดับ 5
3 (2-2-5)
0168312 Reading the Chinese News from Print Media and Digital Media
 การอ่านข่าวภาษาจีนในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
2 (2-0-4)
0168313 Chinese Speaking in Public
 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
2 (1-2-3)
0168314 Chinese Speaking in Business
 การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0168315 Advanced Chinese Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง
3 (3-0-6)
0168316 Comparison of Chinese and Thai Grammar
 ไวยากรณ์จีน-ไทยเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0168317 Chinese Idioms and Proverbs
 สำนวนและภาษิตจีน
2 (2-0-4)
0168318 Chinese Philosophy
 ปรัชญาจีน
2 (2-0-4)
0168319 Chinese Economy, Politics and Society
 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีน
2 (2-0-4)
0168320 Thai-Chinese Translation
 การแปลไทย-จีน
2 (2-0-4)
0168405 Reading the Academic Paper in Chinese
 การอ่านบทความวิชาการภาษาจีน
2 (2-0-4)
0168406 Using Computer and Technology Information in Chinese
 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีน
2 (2-0-4)
0168407 Chinese for Airline Services
 ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านการบิน
2 (2-0-4)
0168408 Chinese for International Trade
 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
0168409 Chinese for Logistics
 ภาษาจีนเพื่องานด้านโลจิสติกส์
2 (2-0-4)
0168410 Chinese for Secretary
 ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ
2 (2-0-4)
0168411 Chinese in Industrial Factory
 ภาษาจีนสำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0168412 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนสำหรับงานบริการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0168413 Chinese for Hotel Services
 ภาษาจีนสำหรับงานบริการโรงแรม
2 (2-0-4)
0168414 Chinese in E-Commerce
 ภาษาจีนในงานธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
0168415 Chinese from Audio-Visual Media
 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
2 (2-0-4)
0168416 Research Methodology in Language
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
3 (3-0-6)
0168417 Language and Cross- Cultural Communication between Thai and Chinese
 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
2 (2-0-4)
0168418 Research Methodology in Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0168419 Chinese Interpretation for Entertainment and Media Industry
 การล่ามภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ
2 (1-2-3)
0168420 Chinese Interpretation for Medical Service
 การล่ามภาษาจีนเพื่องานบริการทางการแพทย์
2 (1-2-3)
0168421 Teaching Chinese as a Foreign Language
 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)
0168422 Creation of Textbooks and Teaching Materials in Chinese
 การสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน
2 (2-0-4)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet