หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาฝรั่งเศส

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1.1   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
2 (1-2-3)
0041002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)

 1.1.2   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041022-1 Digital Literacy and Life for Transformation
 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Global Health and Disease Prevention
 ประชากรโลก ไร้โรค
2 (2-0-4)
0042002-1 Health Awareness
 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2 (2-0-4)
0042003-1 Holistic Health Promotion
 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
0042004-1 Health Care for Different Age Groups
 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2 (2-0-4)
0042005-1 Food and Exercise for Health and Beauty
 อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (1-2-3)
0042006-1 Consumption of Pharmaceutical and Health Products
 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 (2-0-4)
0042007-1 Inter-professional Learning for Community Health
 การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
0042008-1 Life Skills
 ทักษะชีวิต
2 (2-0-4)
0042009-1 Personality for Socialization
 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม
2 (2-0-4)
0042010-1 Disaster Survivor
 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2 (2-0-4)
0042011-1 Environmental - Friendly Lifestyle
 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0042012-1 Home Arrangements for Life Quality Enhancement
 การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0042013-1 Cannabis Science
 กัญชาวิทยา
2 (2-0-4)
0042014-1 Pets and Life
 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043001-1 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043002-1 Creativity and Innovation Management
 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2 (2-0-4)
0043003-1 Smart Investment
 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2 (2-0-4)
0043004-1 Young Entrepreneurs
 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2 (2-0-4)
0043005-1 Social Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการทางสังคม
2 (2-0-4)
0043006-1 Online Business
 ธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
0043007-1 Essence of Pitching
 แก่นการนำเสนออย่างตรงเป้า
2 (2-0-4)
0043008-1 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
0043009-1 Smart Living
 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ
2 (2-0-4)
0043010-1 Food and Agricultural Innovation
 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0044001-1 University’s Mission and Community
 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2 (1-2-3)
0044002-1 Leadership for Change
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 (1-2-3)
0044003-1 Citizenship for Well-Being
 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2 (2-0-4)
0044004-1 Laws and Everyday Rights
 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0044005-1 Laws for Employees
 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0044006-1 The King's Philosophy and Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
0044007-1 Religion and Reasoning for Living
 ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0044008-1 Life and Peace
 ชีวิตและสันติสุข
2 (2-0-4)
0044009-1 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
0044010-1 Environmental Volunteers
 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มวิถีสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0045001-1 Art Appreciation
 ศิลปะกับชีวิต
2 (2-0-4)
0045002-1 Music and Isan Performing Arts
 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2 (2-0-4)
0045003-1 Wisdom for Quality of Life
 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0045004-1 Introduction to ASEAN
 รู้จักอาเซียน
2 (2-0-4)
0045005-1 Humans and Social and Cultural Diversity
 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045006-1 Plural Culture of Mekong Region
 พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
2 (2-0-4)
0045007-1 Globalized Isan
 อีสานทันโลก
2 (2-0-4)
0045008-1 Cultural Management: Cultural Commoditization
 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
2 (2-0-4)
0045009-1 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045010-1 Food and Beverages from Local Wisdom
 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0045011-1 Wisdom and Innovative Isan Textile
 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน
2 (2-0-4)
0045012-1 Siam Amulets: Identification and Conservation
 พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และอนุรักษ์
2 (1-2-3)
0045013-1 Eastern Beliefs for Living
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)
0045014-1 Management of Local Landscape
 การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 1.6   เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มที่ 1-5หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041003-1 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0041004-1 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
0041005-1 English for Health Science
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (1-2-3)
0041006-1 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)
0041007-1 English for Global Media and Entertainment
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและความบันเทิงสากล
2 (1-2-3)
0041008-1 English for Social Media Content Creators
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม
2 (1-2-3)
0041009-1 English for Online Entrepreneurs
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์
2 (1-2-3)
0041010-1 English for World Travelers
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเดินทางรอบโลก
2 (1-2-3)
0041011-1 English for Academic Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0041012-1 Integrated Thai for Career Preparation
 ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0041013-1 Applied Thai for Happiness and Creativity
 ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0041014-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041015-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041016-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041017-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041018-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041019-1 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041020-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041021-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041023-1 Digital Citizens
 พลเมืองดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041024-1 Digital Office Software Application
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงานดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041025-1 Logical Thinking Based Problem Solving
 การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0041026-1 Basic Data Analytics and Presentation
 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0041027-1 Content and Digital Media
 คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041028-1 Modern Science and Innovations for Life
 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0041029-1 Everyday Engineering
 วิศวกรรมในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0042001-2 Global Health and Disease Prevention
 ประชากรโลก ไร้โรค
2 (2-0-4)
0042002-2 Health Awareness
 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2 (2-0-4)
0042003-2 Holistic Health Promotion
 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
0042004-2 Health Care for Different Age Groups
 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2 (2-0-4)
0042005-2 Food and Exercise for Health and Beauty
 อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (1-2-3)
0042006-2 Consumption of Pharmaceutical and Health Products
 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 (2-0-4)
0042007-2 Inter-professional Learning for Community Health
 การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
0042008-2 Life Skills
 ทักษะชีวิต
2 (2-0-4)
0042009-2 Personality for Socialization
 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม
2 (2-0-4)
0042010-2 Disaster Survivor
 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2 (2-0-4)
0042011-2 Environmental - Friendly Lifestyle
 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0042012-2 Home Arrangements for Life Quality Enhancement
 การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0042013-2 Cannabis Science
 กัญชาวิทยา
2 (2-0-4)
0042014-2 Pets and Life
 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2 (2-0-4)
0043002-2 Creativity and Innovation Management
 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2 (2-0-4)
0043003-2 Smart Investment
 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2 (2-0-4)
0043004-2 Young Entrepreneurs
 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2 (2-0-4)
0043005-2 Social Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการทางสังคม
2 (2-0-4)
0043006-2 Online Business
 ธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
0043007-2 Essence of Pitching
 แก่นการนำเสนออย่างตรงเป้า
2 (2-0-4)
0043008-2 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
0043009-2 Smart Living
 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ
2 (2-0-4)
0043010-2 Food and Agricultural Innovation
 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2 (2-0-4)
0044001-2 University’s Mission and Community
 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2 (1-2-3)
0044002-2 Leadership for Change
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 (1-2-3)
0044003-2 Citizenship for Well-Being
 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2 (2-0-4)
0044004-2 Laws and Everyday Rights
 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0044005-2 Laws for Employees
 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0044006-2 The King's Philosophy and Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
0044007-2 Religion and Reasoning for Living
 ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0044008-2 Life and Peace
 ชีวิตและสันติสุข
2 (2-0-4)
0044009-2 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
0044010-2 Environmental Volunteers
 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0045001-2 Art Appreciation
 ศิลปะกับชีวิต
2 (2-0-4)
0045002-2 Music and Isan Performing Arts
 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2 (2-0-4)
0045003-2 Wisdom for Quality of Life
 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0045004-2 Introduction to ASEAN
 รู้จักอาเซียน
2 (2-0-4)
0045005-2 Humans and Social and Cultural Diversity
 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045006-2 Plural Culture of Mekong Region
 พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
2 (2-0-4)
0045007-2 Globalized Isan
 อีสานทันโลก
2 (2-0-4)
0045008-2 Cultural Management: Cultural Commoditization
 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
2 (2-0-4)
0045009-2 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045010-2 Food and Beverages from Local Wisdom
 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 85
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105121-3 Elementary French 1
 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
3 (3-0-6)
0105122-3 Elementary French 2
 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2
3 (3-0-6)
0105123-3 French Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
2 (2-0-4)
0105124-2 French Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2
2 (2-0-4)
0105223-3 French Reading 1
 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
0105227-4 Basic French Writing
 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0105323-4 Introduction to French Literary Reading
 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
0105324-4 Introduction to French Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105221-2 Intermediate French 1
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
0105222-2 Intermediate French 2
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
0105224-3 French Reading 2
 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
0105225-2 French Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
2 (2-0-4)
0105226-2 French Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
2 (2-0-4)
0105228-5 French Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105321-3 Advanced French 1
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
0105322-3 Advanced French 2
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
0105325-3 French Composition Writing
 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105328-2 Basic French Translation
 การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
2 (2-0-4)
0105329-2 Advanced French Writing
 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105330-2 Introduction to French Literature
 วรรณคดีฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
0105421-5 French Report Writing
 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105422-4 Advanced French Structure
 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105423-4 Practicum
 การฝึกงาน
6 (0-12-0)
0199499-5 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105125-2 French Through Songs
 ภาษาฝรั่งเศสด้วยเพลง
2 (2-0-4)
0105326-5 France Today
 ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0105327-7 French History
 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105331-2 French and Mass Media
 ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อมวลชน
2 (2-0-4)
0105332-2 French Public Speaking
 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่ชุมชน
2 (2-0-4)
0105333-5 French Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0105334-2 Translating French into Thai
 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย
2 (2-0-4)
0105335-5 Introduction to French Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105336-5 French for Basic French Cuisine Preparation
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105337-3 French Young Adult Literature
 วรรณกรรมฝรั่งเศสสำหรับเยาวชน
3 (3-0-6)
0105338-5 French Art of Living
 การดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105424-4 French Group Discussion
 การอภิปรายกลุ่มภาษาฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0105425-4 French for Airline Travelling
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเดินทางโดยสายการบิน
3 (3-0-6)
0105426-3 French as a Foreign Language
 ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)
0105427-4 Selected French Literary Works
 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร
3 (3-0-6)
0105428-7 French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0105429-5 French for Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
0105430-5 French for Business
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105431-4 French for Journalism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)
0105432-3 French for Note-taking and Summarizing
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ
3 (3-0-6)
0105433-3 Introduction to French Morphosyntax
 หน่วยคำวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105434-3 Geography of France
 ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105435-2 Mythology in French Literature
 เทพปกรณัมในวรรณคดีฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105436-2 French for Fashion Industry
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55