หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1.1   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
2 (1-2-3)
0041002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)

 1.1.2   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041022-1 Digital Literacy and Life for Transformation
 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Global Health and Disease Prevention
 ประชากรโลก ไร้โรค
2 (2-0-4)
0042002-1 Health Awareness
 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2 (2-0-4)
0042003-1 Holistic Health Promotion
 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
0042004-1 Health Care for Different Age Groups
 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2 (2-0-4)
0042005-1 Food and Exercise for Health and Beauty
 อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (1-2-3)
0042006-1 Consumption of Pharmaceutical and Health Products
 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 (2-0-4)
0042007-1 Inter-professional Learning for Community Health
 การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
0042008-1 Life Skills
 ทักษะชีวิต
2 (2-0-4)
0042009-1 Personality for Socialization
 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม
2 (2-0-4)
0042010-1 Disaster Survivor
 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2 (2-0-4)
0042011-1 Environmental - Friendly Lifestyle
 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0042012-1 Home Arrangements for Life Quality Enhancement
 การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0042013-1 Cannabis Science
 กัญชาวิทยา
2 (2-0-4)
0042014-1 Pets and Life
 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043001-1 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0043002-1 Creativity and Innovation Management
 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2 (2-0-4)
0043003-1 Smart Investment
 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2 (2-0-4)
0043004-1 Young Entrepreneurs
 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2 (2-0-4)
0043005-1 Social Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการทางสังคม
2 (2-0-4)
0043006-1 Online Business
 ธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
0043007-1 Essence of Pitching
 แก่นการนำเสนออย่างตรงเป้า
2 (2-0-4)
0043008-1 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
0043009-1 Smart Living
 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ
2 (2-0-4)
0043010-1 Food and Agricultural Innovation
 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0044001-1 University’s Mission and Community
 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2 (1-2-3)
0044002-1 Leadership for Change
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 (1-2-3)
0044003-1 Citizenship for Well-Being
 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2 (2-0-4)
0044004-1 Laws and Everyday Rights
 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0044005-1 Laws for Employees
 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0044006-1 The King's Philosophy and Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
0044007-1 Religion and Reasoning for Living
 ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0044008-1 Life and Peace
 ชีวิตและสันติสุข
2 (2-0-4)
0044009-1 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
0044010-1 Environmental Volunteers
 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มวิถีสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0045001-1 Art Appreciation
 ศิลปะกับชีวิต
2 (2-0-4)
0045002-1 Music and Isan Performing Arts
 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2 (2-0-4)
0045003-1 Wisdom for Quality of Life
 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0045004-1 Introduction to ASEAN
 รู้จักอาเซียน
2 (2-0-4)
0045005-1 Humans and Social and Cultural Diversity
 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045006-1 Plural Culture of Mekong Region
 พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
2 (2-0-4)
0045007-1 Globalized Isan
 อีสานทันโลก
2 (2-0-4)
0045008-1 Cultural Management: Cultural Commoditization
 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
2 (2-0-4)
0045009-1 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045010-1 Food and Beverages from Local Wisdom
 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0045011-1 Wisdom and Innovative Isan Textile
 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน
2 (2-0-4)
0045012-1 Siam Amulets: Identification and Conservation
 พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และอนุรักษ์
2 (1-2-3)
0045013-1 Eastern Beliefs for Living
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)
0045014-1 Management of Local Landscape
 การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 1.6   เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มที่ 1-5หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041003-1 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0041004-1 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
0041005-1 English for Health Science
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (1-2-3)
0041006-1 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)
0041007-1 English for Global Media and Entertainment
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและความบันเทิงสากล
2 (1-2-3)
0041008-1 English for Social Media Content Creators
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม
2 (1-2-3)
0041009-1 English for Online Entrepreneurs
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์
2 (1-2-3)
0041010-1 English for World Travelers
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเดินทางรอบโลก
2 (1-2-3)
0041011-1 English for Academic Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0041012-1 Integrated Thai for Career Preparation
 ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0041013-1 Applied Thai for Happiness and Creativity
 ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0041014-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041015-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041016-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041017-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041018-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041019-1 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041020-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041021-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0041023-1 Digital Citizens
 พลเมืองดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041024-1 Digital Office Software Application
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงานดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041025-1 Logical Thinking Based Problem Solving
 การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0041026-1 Basic Data Analytics and Presentation
 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0041027-1 Content and Digital Media
 คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
2 (2-0-4)
0041028-1 Modern Science and Innovations for Life
 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0041029-1 Everyday Engineering
 วิศวกรรมในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0042001-2 Global Health and Disease Prevention
 ประชากรโลก ไร้โรค
2 (2-0-4)
0042002-2 Health Awareness
 ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
2 (2-0-4)
0042003-2 Holistic Health Promotion
 การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
0042004-2 Health Care for Different Age Groups
 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
2 (2-0-4)
0042005-2 Food and Exercise for Health and Beauty
 อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (1-2-3)
0042006-2 Consumption of Pharmaceutical and Health Products
 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 (2-0-4)
0042007-2 Inter-professional Learning for Community Health
 การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
0042008-2 Life Skills
 ทักษะชีวิต
2 (2-0-4)
0042009-2 Personality for Socialization
 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม
2 (2-0-4)
0042010-2 Disaster Survivor
 ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ
2 (2-0-4)
0042011-2 Environmental - Friendly Lifestyle
 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0042012-2 Home Arrangements for Life Quality Enhancement
 การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0042013-2 Cannabis Science
 กัญชาวิทยา
2 (2-0-4)
0042014-2 Pets and Life
 สัตว์เลี้ยงกับชีวิต
2 (2-0-4)
0043002-2 Creativity and Innovation Management
 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2 (2-0-4)
0043003-2 Smart Investment
 การลงทุนอย่างชาญฉลาด
2 (2-0-4)
0043004-2 Young Entrepreneurs
 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2 (2-0-4)
0043005-2 Social Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการทางสังคม
2 (2-0-4)
0043006-2 Online Business
 ธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
0043007-2 Essence of Pitching
 แก่นการนำเสนออย่างตรงเป้า
2 (2-0-4)
0043008-2 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
0043009-2 Smart Living
 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ
2 (2-0-4)
0043010-2 Food and Agricultural Innovation
 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร
2 (2-0-4)
0044001-2 University’s Mission and Community
 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2 (1-2-3)
0044002-2 Leadership for Change
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 (1-2-3)
0044003-2 Citizenship for Well-Being
 พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2 (2-0-4)
0044004-2 Laws and Everyday Rights
 กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0044005-2 Laws for Employees
 กฎหมายในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0044006-2 The King's Philosophy and Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
0044007-2 Religion and Reasoning for Living
 ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0044008-2 Life and Peace
 ชีวิตและสันติสุข
2 (2-0-4)
0044009-2 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
0044010-2 Environmental Volunteers
 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0045001-2 Art Appreciation
 ศิลปะกับชีวิต
2 (2-0-4)
0045002-2 Music and Isan Performing Arts
 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
2 (2-0-4)
0045003-2 Wisdom for Quality of Life
 ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0045004-2 Introduction to ASEAN
 รู้จักอาเซียน
2 (2-0-4)
0045005-2 Humans and Social and Cultural Diversity
 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045006-2 Plural Culture of Mekong Region
 พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
2 (2-0-4)
0045007-2 Globalized Isan
 อีสานทันโลก
2 (2-0-4)
0045008-2 Cultural Management: Cultural Commoditization
 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
2 (2-0-4)
0045009-2 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0045010-2 Food and Beverages from Local Wisdom
 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0045011-2 Wisdom and Innovative Isan Textile
 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน
2 (2-0-4)
0045012-2 Siam Amulets: Identification and Conservation
 พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และอนุรักษ์
2 (1-2-3)
0045013-2 Eastern Beliefs for Living
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)
0045014-2 Management of Local Landscape
 การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105205-10 English Conversation and Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105300-1 English Literary Reading
 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105301-6 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0161001-1 Thinking Process Development
 การพัฒนาทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0161002-1 Interdisciplinary Studies for Language Literature and Folklore
 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161003-1 Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161101-3 Arts of Receiving Message
 ศิลปะการรับสาร
2 (1-2-3)
0161102-3 Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161103-4 Man Language and Literary Works
 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0161104-4 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161105-3 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0161106-4 Thai Literature Development
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161107-3 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161108-3 Analytical Literature
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0161109-4 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161110-1 Foreign Languages in Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161111-1 Current Thai Language Usage
 การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0161112-1  Local Literature
 วรรณคดีท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0161113-1  Poetics and Thai Verse Composition
 ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161114-1 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0161115-1 Pali and Sanskrit in Relation to Thai Language
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161116-1 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)
0161117-1 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161118-1 Reading English Document for Thai Language and Literature Study
 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
0161119-1 Evolution of Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
3 (3-0-6)
0161120-1 Khmer in Relation to Thai Language
 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161121-1 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161122-1 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0161123-1 Introduction to Thai Language and Literary Works Research
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161124-1 Etymology
 นิรุกติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161125-1 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)

 2.2.1.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161128-1 Fundamental Thai Language
 พื้นฐานภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161129-1 Listening and Speaking Skills
 ทักษะการฟังและการพูด
3 (2-2-5)
0161130-1 Reading and Writing Skills
 ทักษะการอ่านและการเขียน
3 (2-2-5)
0161131-1 Thai Conversation in Daily-life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0161132-1 Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161133-1 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161134-1 Speaking for Specific Purposes
 การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
2 (1-2-3)
0161135-1 Man Language and Literary Works
 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0161136-1 Comprehensive Reading
 การอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0161137-1 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161138-1 Thai Language and Information Media
 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0161139-1 Thai Literature Development
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161140-1 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0161141-1 Foreign Languages in Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161142-1 Analytical Literature
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0161143-1 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161144-1 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
0161145-1 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161146-1 Language, Society, and Culture
 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161147-1 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161148-1 Thai Language for Cross-cultural Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161149-1 Masterpieces of Thai Literature and Literary Works
 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.2.2.1   ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161201-3  Language and Reasoning
 ภาษากับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)
0161202-2 Language Society and Culture
 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161203-3 Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0161204-3 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0161205-2 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161206-3 Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161207-3 Development of Thai Textbooks
 พัฒนาการแบบเรียนไทย
2 (2-0-4)
0161208-3 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0161209-4  Fieldwork Research Method in Linguistics
 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
3 (2-2-5)
0161210-4 Seminar Thai Language
 สัมมนาการใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161301-4 Language for Mass Communication
 ภาษาสำหรับงานสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0161302-2 Language for Business and Public Relation
 ภาษาสำหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0161303-2 Language and Literary Works in Modern Media
 ภาษาและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161304-3 Academic Speaking
 การพูดเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161305-3 Speaking for Personality Development
 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (1-2-3)
0161306-3 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
3 (2-2-5)
0161307-2 Non-fiction Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
0161308-2  Writing for Secretarial Work
 การเขียนเพื่องานเลขานุการ
3 (2-2-5)
0161309-3 Article and Miscellaneous Column Writing
 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
3 (2-2-5)
0161310-2 Radio and Television Script Writing
 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0161311-2 Verse Writing for Special Purposes
 การเขียนร้อยกรองเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
2 (1-2-3)
0161312-4 Thai Verse Recitation
 การอ่านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161313-3 Transliteration of Ancient Manuscripts
 การปริวรรตเอกสารโบราณ
2 (1-2-3)
0161314-2 Consideration of Original Document and Proofreading
 การพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร
2 (1-2-3)
0161315-2 Information Technology for Thai Language and Literature Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
0161401-2 Masterpieces of Thai Literature and Literary Works
 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
0161402-3 Thai Literature and Ways of Life
 วรรณคดีและวิถีไทย
3 (3-0-6)
0161403-2 Niras Literature of Journey
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0161404-2 Literary works and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0161405-2 Dramatic Literary Works
 วรรณกรรมการละคร
3 (2-2-5)
0161406-2 Literary Works History and Politics
 วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และการเมือง
3 (3-0-6)
0161407-2 Literary Works for Children and Young Adults
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161408-2 Literary Works Nature and the Environment
 วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0161409-2 S.E.A Write Awards of Literary Works
 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
3 (3-0-6)
0161410-3 Foreign Literary Works in Relation to Thai Literary Works
 วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161411-2 Southeast Asian Literary works
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0161412-2 Isan Literary Works
 วรรณกรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0161413-2 Seminar in Novels and Short Stories
 สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น
3 (2-2-5)
0161414-2 Seminar in Modern Poetry
 สัมมนากวีนิพนธ์สมัยใหม่
3 (2-2-5)
0161415-2 Literary Works of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
 พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 (2-0-4)
0161416-2 Literary Works of King Rama IX
 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2 (2-0-4)
0161501-2 Thai Folk Song
 เพลงพื้นบ้านไทย
2 (1-2-3)
0161502-2 Thai Folktale
 นิทานพื้นบ้านของไทย
2 (2-0-4)
0161503-2 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
0161504-2 Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรม
2 (2-0-4)
0161505-2 Dynamism of Folklore
 พลวัตของคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161506-2 Field Work in Folklore Studies
 งานภาคสนามในการศึกษาทางคติชนวิทยา
3 (2-2-5)
0161507-2 Power and Wisdom of Language
 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา
2 (2-0-4)
0161601-4 Principles of Language Teaching
 การสอนหลักภาษา
3 (2-2-5)
0161602-3 Literature and Modern Literary Works Teaching
 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่
3 (2-2-5)
0161603-3 Provision of activity for Thai Language Instruction
 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย
3 (2-2-5)
0161604-3 Evaluation and Assessment in Language and Literary Works of Teaching
 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาและวรรณกรรม
3 (2-2-5)
0161605-2 Principles of Thai Language Teaching as Foreign Language
 หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0161606-2 Thai Language Teaching for Communication with Foreigner
 การสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161607-2 Instructional Provision of Teaching Thai for Foreigner
 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161608-2 Media and Innovation for Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
0161609-2 Seminar on Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)

 2.2.2.2   ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161211-2 Evolution of Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161212-4 Language and Reasoning
 ภาษากับการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
0161213-2 Comparative Analysis of Language
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา
3 (3-0-6)
0161214-4 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0161215-4 Discourse in Thai Society
 วาทกรรมในสังคมไทย
3 (3-0-6)
0161216-2 Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161316-1 Thai Language for Workplace
 ภาษาไทยเพื่องานสำนักงาน
3 (2-2-5)
0161317-1 Thai Language for Tourism and Hospitality
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (2-2-5)
0161318-1 Thai Language for Advertisement and Public Relation
 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0161319-1 Thai Language for Translation and Interpretation
 ภาษาไทยเพื่อการแปลและการล่าม
3 (2-2-5)
0161320-1 Thai Language for Mass Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (2-2-5)
0161321-1 Thai Language for Literature Creativity
 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
3 (2-2-5)
0161415-3 Thai Literature and Ways of Life
 วรรณคดีและวิถีไทย
3 (3-0-6)
0161416-3 Niras Literature of Journey
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0161417-2 Literary Works and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0161418-2 Dramatic Literary Works
 วรรณกรรมการละคร
3 (2-2-5)
0161419-3 Literary Works History and Politics
 วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และการเมือง
3 (3-0-6)
0161420-2 Literary Works for Children and Young Adults
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161421-4 Literary Works Nature and the Environment
 วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0161422-1 S.E.A Write Awards of Literary Works
 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
3 (3-0-6)
0161423-1 Foreign Literary Works in Relation to Thai Literary Works
 วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161424-1 Southeast Asian Literary Works
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0161425-1 Literary Works in Modern Media
 วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0161426-1 Literary Works in Tourism
 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0161427-1 Literary Works of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
 พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 (2-0-4)
0161428-1 Literary Works of King Rama IX
 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2 (2-0-4)
0161508-2 Fiction Writing
  การเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-3)
0161509-3 Thai Folktale
 นิทานพื้นบ้านของไทย
2 (2-0-4)
0161510-2 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
0161511-2 Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรม
2 (2-0-4)
0161512-1 Dynamism of Folklore
 พลวัตของคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161513-1 Filed Works in Folklore Studies
 วิธีวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา
3 (2-2-5)
0161514-1 Power and Wisdom of Language
 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา
2 (2-0-4)
0161610-2 Principles of Thai Language Teaching as a Foreign Language
 หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0161611-1 Thai Language Teaching for Communication with Foreigner
 การสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161612-1 Instructional Provision of Thai Language Teaching for Foreigner
 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
3 (2-2-5)
0161613-1 Media and Innovation for Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
0161614-1 Seminar on Thai Language Teaching as a Foreign Language
 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55