หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003-1 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004-1 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005-1 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006-1 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002-1 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003-1 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004-1 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005-1 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001-1 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002-1 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003-1 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004-1 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005-1 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001-1 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002-1 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003-1 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004-1 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001-1 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002-1 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005-1 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007-1 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008-1 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009-1 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010-1 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011-1 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013-1 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016-1 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   วิชาพื้นฐานธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0900101-4 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
0901101-4 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3 (3-0-6)
0902101-2 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0903281-2 Entrepreneurship and New Venture Creation
 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
0907104-1 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
0909301-3 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 66
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105150-3 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105151-3 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105152-3 Basic English Reading for Business
 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105153-3 Business English Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
0105154-2 English Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105250-3 Writing for Business Correspondence
 การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105253-4 Business English Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
0105254-2 English Paragraph Writing for Business
 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105255-2 Basic Business Translation
 การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0105256-1 Intercultural Business Communication
 การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0105351-3 English for Business Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0105352-3 Advanced English Reading for Business
 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105353-3 Business English Listening and Speaking 3
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
3 (2-2-5)
0105354-3 English Composition for Business English
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105355-3 Spontaneous Interpretation for Business
 การล่ามทันใจเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105356-3 Introduction to British and American Cultures
 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105359-2 Business English Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
6 (0-12-0)
0105450-3 English for Mass Media Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0105451-3 English for Business Negotiation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105452-4 English for Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105457-3 Project for Business English
 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
0199499-25 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105357-3 English for Tourism and Hotel Industry
 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
0105358-2 English for Marketing and Advertising
 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
3 (3-0-6)
0105453-4 English for Airline Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
0105454-3 English for Customer Care
 ภาษาอังกฤษเพื่อลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105455-3 English for International Trade
 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105456-3 English for Finance and Banking
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
0105458-3 English for Journalism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)
0902311-4 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
0903411-4 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0903431-4 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
0904321-3 Internet Marketing
 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
0906301-3 Export-Import Management
 การจัดการการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-6)
0906411-2 International Entrepreneurship
 การประกอบการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55