หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   วิชาพื้นฐานธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0900101 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
0901101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3 (3-0-6)
0902101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0903281 Entrepreneurship and New Venture Creation
 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
0907104 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
0909301 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 66
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105150 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105151 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105152 Basic English Reading for Business
 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105153 Business English Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
0105154 English Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105250 Writing for Business Correspondence
 การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105253 Business English Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
0105254 English Paragraph Writing for Business
 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105255 Basic Business Translation
 การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0105256 Intercultural Business Communication
 การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0105351 English for Business Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0105352 Advanced English Reading for Business
 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105353 Business English Listening and Speaking 3
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
3 (2-2-5)
0105354 English Composition for Business English
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105355 Spontaneous Interpretation for Business
 การล่ามทันใจเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105356 Introduction to British and American Cultures
 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105359 Business English Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
6 (0-12-0)
0105450 English for Mass Media Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0105451 English for Business Negotiation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105452 English for Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105457 Project for Business English
 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105357 English for Tourism and Hotel Industry
 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
0105358 English for Marketing and Advertising
 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
3 (3-0-6)
0105453 English for Airline Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
0105454 English for Customer Care
 ภาษาอังกฤษเพื่อลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105455 English for International Trade
 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105456 English for Finance and Banking
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
0105458 English for Journalism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)
0902311 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
0903411 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0903431 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
0904321 Internet Marketing
 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
0906301 Export-Import Management
 การจัดการการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-6)
0906411 International Entrepreneurship
 การประกอบการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet