หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003-1 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004-1 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005-1 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006-1 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002-1 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003-1 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004-1 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005-1 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001-1 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002-1 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003-1 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004-1 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005-1 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001-1 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002-1 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003-1 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004-1 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001-1 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002-1 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005-1 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007-1 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008-1 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009-1 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010-1 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011-1 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013-1 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016-1 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105141-1 Intermediate English Grammar for Communication
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง
3 (3-0-6)
0105143-1 English Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3 (3-0-6)
0105144-1 English Listening and Speaking for Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105145-1 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105241-2 English Writing for Communication 1
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
0105243-1 Basic Translation
 หลักการแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105346-3 English Literary Reading and Interpretation
 การอ่านและการตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเฉพาะด้าน (ผ่านขั้นต่ำ 57 หน่วย)หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105142-1 Advanced English Grammar for Communication
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105146-1 English for Note-taking and Summarizing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ
3 (3-0-6)
0105242-1 English Writing for Communication 2
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
0105244-1 English Listening and Speaking for Explanation
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายความ
3 (2-2-5)
0105245-1 English Phonology
 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105246-1 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0105247-1 English Listening and Speaking for Negotiation
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
3 (2-2-5)
0105249-1 English Listening and Speaking for Office Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
3 (2-2-5)
0105341-4 English Analytical and Critical Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
0105342-5 English Listening and Speaking for Presentation
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0105343-3 English Expository and Argumentative Writing
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง
3 (3-0-6)
0105344-3 English for Public Speaking
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
0105345-3 English Academic Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0105347-3 English for Proficiency Test
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ
3 (3-0-6)
0105348-3 English Reading and Writing for Office Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
3 (3-0-6)
0105441-3 Research in English for International Communication
 การวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3 (3-0-6)
0105442-4 Consecutive Interpretation
 การล่ามพูดตาม
3 (2-2-5)
0105447-2 Internship
 ฝึกงาน
6 (0-30-0)
0199499-18 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105248-1 English Reading for Pleasure
 การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
3 (3-0-6)
0105349-3 English for International Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105443-3 Communication Arts and Personality Improvement
 ศิลปะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
0105444-3 English for Tourism and Tour Guide
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
0105445-3 English in Entertainment Media and Advertisement
 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิงและงานโฆษณา
3 (3-0-6)
0105446-2 English for Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105448-2 Listening for Comprehension
 การฟังเพื่อความเข้าใจ
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1   ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105140-1 Elementary Chinese Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105147-1 Intermediate Chinese Skills for Communication
 ทักษะทางทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105148-1 Chinese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0105149-1 Communicative Chinese for Hotel Services
 การสื่อสารภาษาจีนสำหรับงานบริการโรงแรม
3 (2-2-5)
0105449-2 Communicative Chinese for Tourism and Airline Services
 การสื่อสารภาษาจีนสำหรับงานบริการท่องเที่ยวและสายการบิน
3 (2-2-5)

 3.2   ภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105221-4 Elementary French Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105222-3 Intermediate French Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105322-4 Communicative French for Hotel Services French for Hotel Services
 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานบริการโรงแรม
3 (2-2-5)
0105421-6 Communicative French for Tourism and Airline Services
 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานงานบริการท่องเที่ยวและสายการบิน
3 (2-2-5)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55