หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนและสังคม

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003-1 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004-1 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005-1 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006-1 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002-1 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003-1 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004-1 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005-1 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001-1 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002-1 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003-1 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004-1 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005-1 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001-1 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002-1 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003-1 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004-1 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001-1 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002-1 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005-1 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007-1 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008-1 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009-1 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010-1 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011-1 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013-1 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016-1 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101-3 Virtues and Ethics in Development Work
 คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา
3 (3-0-6)
0109102-3 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
0109103-3 Sociology
 สังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0109104-3 Introduction to Thai Economy
 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0109105-3 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0109106-2 Introduction to Anthropology
 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109107-1 Thinking Skills for Development
 ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109208-2 Rights and Laws in Development
 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา
3 (3-0-6)
0109209-3 Social and Cultural Changes
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109210-2 Information System for Development
 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109318-6 Research Methodology of Social Science
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109321-5 English for Community Developer
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนา
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109211-3 Community and Social Study
 การศึกษาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109212-5 Development Theory
 ทฤษฎีการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109213-5 Concepts and Strategies for Community and Social Development
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109214-7 Principle and Process of Community and Social Development
 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109215-4 Skills and Techniques for Community and Social development
 ทักษะและเทคนิคการทำงานพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (2-1-6)
0109216-4 Planning for Community and Social Development
 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-1)
0109217-1 Transformation Leader and Community and Social Development
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109319-6 Civic Movement for Community and Social Development
 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109320-5 Community Organization Development
 การพัฒนาองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109322-5 Research for Community and Social Development
 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109323-4 Knowledge Management for Community and Social Development
 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109425-1 Seminar on Community and Social Development Problems
 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 (2-2-5)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109327-4 Sustainable Development
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0109328-5 Food Security and Resources Base in Community
 ความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากรในชุมชน
3 (3-0-6)
0109329-4 Natural Resources Management by Community Organization
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109330-4 Agriculture in Globalization
  เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
0 (0-0-0)
0109331-3 Eco-Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
0109332-4 Community and Social Health
 สุขภาวะชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
0109333-3 Management of Disasters
 การจัดการภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
0109334-3 Community Wisdoms and Innovations
 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน
3 (3-0-6)
0109335-3 Gender and Sustainable Development
 เพศสถานะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0109336-2 Social Welfare
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0109337-2 Community Welfare
 สวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
0109338-2 Welfare for Older Person
 สวัสดิการผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
0109339-2 Welfare for Families, Children, Teenagers, and Women
 สวัสดิการครอบครัว เด็ก วัยรุ่น และสตรี
3 (3-0-6)
0109340-2 Rights and Welfare on Gender Equality
 สิทธิและสวัสดิการกับความเสมอภาคระหว่างเพศ
3 (3-0-6)
0109341-4 Welfare for Migrant Workers
 สวัสดิการแรงงานข้ามชาติ
3 (3-0-6)
0109342-2 Introduction to Social Work
 งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109343-2 Labor and Welfare Development
 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109344-2 Social and Community Welfare for Vulnerable Groups
  งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุ่มผู้เปราะบาง
3 (3-0-6)
0109345-2 Psychology in Welfare Work
 จิตวิทยาในงานสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109346-2 Organizational Culture
 วัฒนธรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0109347-2 Skills for Welfare Work
 ทักษะการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109348-2 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0109349-2 Organizational Psychology
 จิตวิทยาองค์การ
3 (3-0-6)
0109350-2 Organizing
 การจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
0109351-4 Basic Knowledge about Entrepreneurship
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0109352-2 Community Enterprise for Society
 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
0109353-2 Skills and Innovations for Social Entrepreneurship
 ทักษะและนวัตกรรมการประกอบการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
0109354-2 Strategic Management and Marketing for Society
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
0109355-2 Community Economy
 เศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109356-2 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
0109357-2 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
0109358-2 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0109359-2 English for Community Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน
3 (3-0-6)
0109360-2 Community Rights
 สิทธิชุมชน
3 (3-0-6)
0109361-2 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
0109362-2 Local Wisdom and Development
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109363-2 Gender and Development
 เพศสถานะกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109364-2 Buddhism and Development
 พุทธศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109365-2 Conflict Resolution by Peaceful Ways
 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109424-2 Vocational Practice Training for Community and Social Development
 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม
6 (0-30-3)
0109426-1 Development Term Paper
 พัฒนานิพนธ์
4 (0-2-10)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55