หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาจีน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116301 Advanced Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116302 Advanced Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0162101 Chinese Pronunciation
 การออกเสียงภาษาจีน
3 (2-2-5)
0162102 Foundation of Chinese Grammar
 พื้นฐานไวยากรณ์จีน
3 (3-0-6)
0162201 Chinese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0162202 Analytical and Critical Reading in Chinese
 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
0162203 Chinese Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0162204 Chinese Composition
 การเขียนความเรียงภาษาจีน
3 (3-0-6)
0162301 Analytical and Critical Listening in Chinese
 การฟังภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (2-2-5)
0162401 Internship
 การฝึกงาน
9 (0-40-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0162302 Chinese for Presentation
 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
0162303 Chinese for Tourism Management
 ภาษาจีนสำหรับการจัดการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0162304 Chinese for Hotel Service
 ภาษาจีนสำหรับงานบริการโรงแรม
3 (3-0-6)
0162305 Chinese for Tour Guide
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
0162306 Chinese for Secretary
 ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ
3 (3-0-6)
0162307 Chinese for Advertisement and Public Relation
 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0162308 Chinese in Websites
 ภาษาจีนในเว็บไซต์
3 (3-0-6)
0162309 Comparison of Chinese and Thai Grammar
 ไวยากรณ์จีน-ไทยเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0162310 Chinese Characters Study
 อักษรจีนศึกษา
3 (3-0-6)
0162311 Language and Cross-cultural Communication between Thai and Chinese
 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
3 (3-0-6)
0162312 Chinese Idioms and Proverbs
 สำนวนและภาษิตจีน
3 (3-0-6)
0162313 Foundation of Chinese Literature
 พื้นฐานทางวรรณคดีจีน
3 (3-0-6)
0162314 Reading of Modern Chinese Literature
 การอ่านวรรณกรรมจีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0162315 Art of Chinese Calligraphy
 ศิลปะการเขียนอักษรจีน
3 (3-0-6)
0162316 Knowledge about China
 ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
3 (3-0-6)
0162317 Art Culture of China
 วัฒนธรรมด้านศิลปะของจีน
3 (3-0-6)
0162318 Principles of Translation
 หลักการแปล
2 (1-2-3)
0162319 Chinese – Thai Translation
 การแปลจีน-ไทย
2 (1-2-3)
0162320 Thai – Chinese Translation
 การแปลไทย-จีน
2 (1-2-3)
0162321 Advanced Chinese Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง
3 (3-0-6)
0162402 Chinese for International Trade
 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0162403 Chinese in Business Cooperation
 ภาษาจีนในความร่วมมือทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0162404 Chinese for Master of Ceremony
 ภาษาจีนเพื่อการเป็นพิธีกร
3 (3-0-6)
0162405 Chinese for Creation of Radio and Television Program
 ภาษาจีนเพื่อการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
0162406 Reading of Chinese Newspaper
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3 (3-0-6)
0162407 Chinese Speaking in Public
 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
3 (2-2-5)
0162408 Chinese Speaking on Special Occasions
 การพูดภาษาจีนในโอกาสพิเศษต่างๆ
3 (2-2-5)
0162409 Chinese Speaking in Business
 การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
0162410 Chinese Writing in Business
 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
0162411 Research Methodology in Language
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
3 (3-0-6)
0162412 Research Methodology in Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0162413 Chinese Philosophy
 ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
0162414 Chinese Usage in Industrial Factory
 การใช้ภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0162415 Interpretative Translation of Chinese
 การแปลแบบล่ามภาษาจีน
3 (2-2-5)
0162416 Translation of Chinese Movie Script
 การแปลบทภาพยนตร์จีน
3 (2-2-5)
0162417 Translation of Chinese Literary Works
 การแปลวรรณกรรมจีน
3 (2-2-5)
0162418 Teaching Chinese as a Foreign Language
 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
0162419 Creation of Textbooks and Teaching Materials in Chinese
 การสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 Essential English Grammar and Usage
 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็น
3 (3-0-6)
0105104 Daily English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0105201 Basic Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0105202 Intermediate Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง
3 (3-0-6)
0105208 Daily English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0105300 English Literary Reading
 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105301 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet