หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1.1   วิชาแกนบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ASEAN History and Ethnic
 ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อาเซียน
3 (3-0-6)
0165002 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
0165003 Current ASEAN Society Economy and Governance
 สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0165004 ASEAN Languages and Cultures Review
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน์
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาแกนบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 Academic English Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165006 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165401 Vietnamese in Daly Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0165402 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0165403 Vietnamese for Specific Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165404 Vietnamese for Academic Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165405 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)
0165406 Vietnamese Phonology and Characters
 ระบบเสียงและตัวอักษรในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0165407 Introduction to Vietnamese Literature
 วรรณกรรมเวียดนามเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0165408 Contemporary of Vietnamese Literature
 วรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165409 Vietnamese Studies
 เวียดนามศึกษา
3 (2-2-5)
0165410 Vietnamese for Business
 ภาษาเวียดนามในเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165411 Vietnamese for Office Work and Secretary
 ภาษาเวียดนามสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
2 (1-2-3)
0165412 Vietnamese for Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165413 Vietnamese for Law
 ภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2 (1-2-3)
0165414 Teaching Vietnamese as a Foreign Language
 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165415 Research Methodology of Language and Literature
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
2 (1-2-3)
0165416 Vietnamese Listening Comprehension
 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165417 Vietnam Reading for Criticizing
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อการวิจารณ์
2 (1-2-3)
0165418 Writing of Vietnamese Essay
 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165419 Vietnamese Academic Writing
 การเขียนภาษาเวียดนามเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165420 Vietnamese Academic Speaking
 การพูดภาษาเวียดนามเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165421 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165422 Vietnamese Public Speaking
 การพูดภาษาเวียดนามในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0165423 Translation of Vietnamese – Thai
 การแปลภาษาเวียดนาม – ภาษาไทย
2 (1-2-3)
0165424 Translation of Thai – Vietnamese
 การแปลภาษาไทย – ภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165425 Simultaneous Vietnamese Interpretation
 การแปลเวียดนามแบบพูดพร้อม
2 (1-2-3)
0165443 Contemporary Vietnamese Economic, Politics and Social
 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเวียดนามปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0165444 Traditions, Rites, and Beliefs in Vietnamese
 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อในเวียดนาม
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0163110 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163171 Korean Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
2 (1-2-3)
0165101 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165106 Khmer Phonology and Orthography
 ระบบเสียงและตัวอักษรในภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165111 Khmer Arts, Civilization and Archaeology
 ศิลปะ อารยธรรม และโบราณคดีเขมร
2 (2-0-4)
0165158 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165260 Myanmar Listening
 การฟังพม่า
2 (1-2-3)
0165261 Myanmar Speaking
 การพูดพม่า
2 (1-2-3)
0165262 Myanmar Reading
 การอ่านพม่า
2 (1-2-3)
0165263 Myanmar Writing
 การเขียนพม่า
2 (1-2-3)
0165264 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165265 Myanmar for Tourism
 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165301 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165316 Lao Listening and Reading for Comprehension
 การฟังลาวและอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0165322 Lao-Thai Translation
 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165366 Advanced Lao
 ภาษาลาวขั้นสูง
2 (1-2-3)
0186301 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186321 Main Idea Reading in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165427 Vietnamese Morphology and Syntax
 คำและวากยสัมพันธ์ในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0165428 Vietnamese Lexical and Semantics
 คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0165429 Vietnamese Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165430 Vietnamese Language Fieldworks
 ภาษาศาสตร์เวียดนามภาคสนาม
3 (3-0-6)
0165431 Vietnamese Dialects
 ภาษาถิ่นเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165432 Vietnamese Loan Words
 คำยืมในภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165433 Seminar on Vietnamese Language and Culture
 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165434 Vietnamese Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์เวียดนาม
2 (1-2-3)
0165435 Literature of Ethnic Groups in Vietnamese
 วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165436 Vietnamese Literature Related to Traditions
 วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165437 Vietnamese Folklore
 คติชนวิทยาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165438 Vietnamese Literature in the Classic Period
 วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165439 Traditional Vietnamese of Prose and Poetry
 บทร้อยแก้ว ร้อยกรองเวียดนามดั้งเดิม
3 (3-0-6)
0165440 Vietnamese Drama Literature
 วรรณคดีการละครเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165441 Introduction to Shino – Vietnamese Literature
 วรรณกรรมจีน - เวียดนามเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0165442 Vietnamese History
 ประวัติศาสตร์เวียดนาม
2 (2-0-4)
0165445 Vietnamese Religions and Thought
 ศาสนาและความคิดเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165446 Seminar on Vietnamese - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย
2 (1-2-3)
0165447 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165448 Vietnamese for Hotel Service
 ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรม
2 (1-2-3)
0165449 Vietnamese for Tour Guide
 ภาษาเวียดนามสำหรับมัคคุเทศก์
2 (1-2-3)
0165450 Vietnamese for Politics and Government
 ภาษาเวียดนามเพื่อการเมืองและการปกครองเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165451 Vietnamese for Advertisement and Public Relation
 ภาษาเวียดนามเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165452 Academic Vietnamese for Humanities and Social Sciences
 ภาษาเวียดนามสำหรับวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0165453 Academic Vietnamese for Sciences
 ภาษาเวียดนามสำหรับวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
0165454 Vietnamese for Medical and Public Health
 ภาษาเวียดนามด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
2 (1-2-3)
0165455 Vietnamese in Printed and Electronic Media
 ภาษาเวียดนามในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
0165456 Vietnamese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165457 Vietnamese Speaking for Special Occasions
 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษต่างๆ
2 (1-2-3)
0165458 Vietnamese Speaking for Business
 การพูดภาษาเวียดนามเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165459 Vietnamese Writing for Business
 การเขียนภาษาเวียดนามเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165460 Arts of Vietnamese Language Usage for Communication
 ศิลปะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165461 Arts of Vietnamese Language Presentation
 ศิลปะการนำเสนอผลงานภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)

 3   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165426 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-12-0)

 4   โปรแกรมสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 5   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet