หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003-1 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004-1 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005-1 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006-1 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002-1 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003-1 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004-1 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005-1 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001-1 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002-1 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003-1 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004-1 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005-1 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001-1 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002-1 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003-1 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004-1 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001-1 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002-1 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005-1 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007-1 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008-1 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009-1 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010-1 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011-1 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013-1 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016-1 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1.1   วิชาแกนบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001-1 ASEAN History and Ethnic
 ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อาเซียน
3 (3-0-6)
0165002-1 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
0165003-2 Current ASEAN Society Economy and Governance
 สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0165004-2 ASEAN Languages and Cultures Review
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน์
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาแกนบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005-1 Academic English Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165006-1 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165401-1 Vietnamese in Daly Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0165402-1 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0165403-1 Vietnamese for Specific Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165404-1 Vietnamese for Academic Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165405-1 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)
0165406-1 Vietnamese Phonology and Characters
 ระบบเสียงและตัวอักษรในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0165407-1 Introduction to Vietnamese Literature
 วรรณกรรมเวียดนามเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0165408-1 Contemporary of Vietnamese Literature
 วรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165409-1 Vietnamese Studies
 เวียดนามศึกษา
3 (2-2-5)
0165410-1 Vietnamese for Business
 ภาษาเวียดนามในเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165411-1 Vietnamese for Office Work and Secretary
 ภาษาเวียดนามสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
2 (1-2-3)
0165412-1 Vietnamese for Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165413-1 Vietnamese for Law
 ภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2 (1-2-3)
0165414-1 Teaching Vietnamese as a Foreign Language
 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165415-1 Research Methodology of Language and Literature
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
2 (1-2-3)
0165416-1 Vietnamese Listening Comprehension
 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165417-1 Vietnam Reading for Criticizing
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อการวิจารณ์
2 (1-2-3)
0165418-1 Writing of Vietnamese Essay
 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165419-1 Vietnamese Academic Writing
 การเขียนภาษาเวียดนามเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165420-1 Vietnamese Academic Speaking
 การพูดภาษาเวียดนามเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165421-1 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165422-1 Vietnamese Public Speaking
 การพูดภาษาเวียดนามในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0165423-1 Translation of Vietnamese – Thai
 การแปลภาษาเวียดนาม – ภาษาไทย
2 (1-2-3)
0165424-1 Translation of Thai – Vietnamese
 การแปลภาษาไทย – ภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165425-1 Simultaneous Vietnamese Interpretation
 การแปลเวียดนามแบบพูดพร้อม
2 (1-2-3)
0165443-1 Contemporary Vietnamese Economic, Politics and Social
 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเวียดนามปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0165444-1 Traditions, Rites, and Beliefs in Vietnamese
 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อในเวียดนาม
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101-2 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102-2 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201-2 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202-2 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0163110-1 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111-1 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160-1 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163-1 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170-1 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163171-1 Korean Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
2 (1-2-3)
0165101-1 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102-1 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103-1 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165106-1 Khmer Phonology and Orthography
 ระบบเสียงและตัวอักษรในภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165111-1 Khmer Arts, Civilization and Archaeology
 ศิลปะ อารยธรรม และโบราณคดีเขมร
2 (2-0-4)
0165158-1 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165260-1 Myanmar Listening
 การฟังพม่า
2 (1-2-3)
0165261-1 Myanmar Speaking
 การพูดพม่า
2 (1-2-3)
0165262-1 Myanmar Reading
 การอ่านพม่า
2 (1-2-3)
0165263-1 Myanmar Writing
 การเขียนพม่า
2 (1-2-3)
0165264-1 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165265-1 Myanmar for Tourism
 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165301-1 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303-1 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304-1 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305-1 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165316-1 Lao Listening and Reading for Comprehension
 การฟังลาวและอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0165322-1 Lao-Thai Translation
 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165366-1 Advanced Lao
 ภาษาลาวขั้นสูง
2 (1-2-3)
0186301-1 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302-1 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311-1 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312-1 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186321-1 Main Idea Reading in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165427-1 Vietnamese Morphology and Syntax
 คำและวากยสัมพันธ์ในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0165428-1 Vietnamese Lexical and Semantics
 คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0165429-1 Vietnamese Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165430-1 Vietnamese Language Fieldworks
 ภาษาศาสตร์เวียดนามภาคสนาม
3 (3-0-6)
0165431-1 Vietnamese Dialects
 ภาษาถิ่นเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165432-1 Vietnamese Loan Words
 คำยืมในภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165433-1 Seminar on Vietnamese Language and Culture
 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165434-1 Vietnamese Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์เวียดนาม
2 (1-2-3)
0165435-1 Literature of Ethnic Groups in Vietnamese
 วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165436-1 Vietnamese Literature Related to Traditions
 วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165437-1 Vietnamese Folklore
 คติชนวิทยาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165438-1 Vietnamese Literature in the Classic Period
 วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165439-1 Traditional Vietnamese of Prose and Poetry
 บทร้อยแก้ว ร้อยกรองเวียดนามดั้งเดิม
3 (3-0-6)
0165440-1 Vietnamese Drama Literature
 วรรณคดีการละครเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165441-1 Introduction to Shino – Vietnamese Literature
 วรรณกรรมจีน - เวียดนามเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0165442-1 Vietnamese History
 ประวัติศาสตร์เวียดนาม
2 (2-0-4)
0165445-1 Vietnamese Religions and Thought
 ศาสนาและความคิดเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165446-1 Seminar on Vietnamese - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย
2 (1-2-3)
0165447-1 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0165448-1 Vietnamese for Hotel Service
 ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรม
2 (1-2-3)
0165449-1 Vietnamese for Tour Guide
 ภาษาเวียดนามสำหรับมัคคุเทศก์
2 (1-2-3)
0165450-1 Vietnamese for Politics and Government
 ภาษาเวียดนามเพื่อการเมืองและการปกครองเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165451-1 Vietnamese for Advertisement and Public Relation
 ภาษาเวียดนามเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165452-1 Academic Vietnamese for Humanities and Social Sciences
 ภาษาเวียดนามสำหรับวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0165453-1 Academic Vietnamese for Sciences
 ภาษาเวียดนามสำหรับวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
0165454-1 Vietnamese for Medical and Public Health
 ภาษาเวียดนามด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
2 (1-2-3)
0165455-1 Vietnamese in Printed and Electronic Media
 ภาษาเวียดนามในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
0165456-1 Vietnamese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165457-1 Vietnamese Speaking for Special Occasions
 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษต่างๆ
2 (1-2-3)
0165458-1 Vietnamese Speaking for Business
 การพูดภาษาเวียดนามเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165459-1 Vietnamese Writing for Business
 การเขียนภาษาเวียดนามเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165460-1 Arts of Vietnamese Language Usage for Communication
 ศิลปะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165461-1 Arts of Vietnamese Language Presentation
 ศิลปะการนำเสนอผลงานภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)

 3   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165426-1 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-12-0)

 4   โปรแกรมสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199499-16 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 5   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55