หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1.1   วิชาแกนบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ASEAN History and Ethnic
 ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อาเซียน
3 (3-0-6)
0165002 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
0165003 Current ASEAN Society Economy and Governance
 สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0165004 ASEAN Languages and Cultures Review
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน์
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาแกนบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 Academic English Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165006 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165101 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165104 Khmer for Academic Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165105 Advance Khmer
 ภาษาเขมรขั้นสูง
3 (2-2-5)
0165106 Khmer Phonology and Orthography
 ระบบเสียงและตัวอักษรในภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165107 Khmer Paleography and Inscription
 อักขรวิธีโบราณและศิลาจารึกเขมรโบราณ
2 (1-2-3)
0165108 Khmer Literature
 วรรณคดีเขมร
2 (2-0-4)
0165109 Contemporary Khmer Literature
 วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0165110 Khmer History
 ประวัติศาสตร์เขมร
2 (2-0-4)
0165111 Khmer Arts, Civilization and Archaeology
 ศิลปะ อารยธรรม และโบราณคดีเขมร
2 (2-0-4)
0165112 Khmer for Business
 ภาษาเขมรเพื่อการธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165113 Khmer for Office Work and Secretary
 ภาษาเขมรสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
2 (1-2-3)
0165114 Khmer for Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165115 Arts of Khmer Speaking
 ศิลปะการพูดภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165116 Khmer Language and Characters in Manuscripts
 ภาษาเขมรในเอกสารตัวเขียนโบราณ
2 (1-2-3)
0165117 Research in Khmer Language and Literature
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเขมร
3 (2-2-5)
0165118 Khmer Listening for Comprehension
 การฟังภาษาเขมรเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165119 Khmer Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเขมรเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165120 Khmer Reading for Criticism
 การอ่านภาษาเขมรเพื่อการวิจารณ์
2 (1-2-3)
0165121 Writing of Khmer Essay
 การเขียนความเรียงภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165122 Khmer Academic Writing
 การเขียนภาษาเขมรเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165123 Khmer Academic Speaking
 การพูดภาษาเขมรเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165124 Khmer Public Speaking
 การพูดภาษาเขมรในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0165125 Khmer-Thai Translation
 การแปลภาษาเขมร – ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165126 Thai-Khmer Translation
 การแปลภาษาไทย – ภาษาเขมร
3 (2-2-5)
0165127 Simultaneous Khmer Translation
 การแปลเขมรแบบพูดพร้อม
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาภาษา และวัฒนธรรมอาเซียนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0163110 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163171 Korean Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
2 (1-2-3)
0165260 Myanmar Listening
 การฟังพม่า
2 (1-2-3)
0165261 Myanmar Speaking
 การพูดพม่า
2 (1-2-3)
0165262 Myanmar Reading
 การอ่านพม่า
2 (1-2-3)
0165263 Myanmar Writing
 การเขียนพม่า
2 (1-2-3)
0165264 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165265 Myanmar for Tourism
 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165301 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165316 Lao Listening and Reading for Comprehension
 การฟังลาวและอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0165322 Lao-Thai Translation
 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165366 Advanced Lao
 ภาษาลาวขั้นสูง
2 (1-2-3)
0165401 Vietnamese in Daly Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0165402 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0165403 Vietnamese for Specific Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165404 Vietnamese for Academic Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0186301 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186321 Main Idea Reading in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)
0186405 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165129 Khmer Morphology and Syntax
 หน่วยคำและวากยสัมพันธ์ในภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0165130 Khmer Lexical and Semantics
 ศัพท์และอรรถศาสตร์ในภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0165131 Khmer Structure
 โครงสร้างภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0165132 Khmer Linguistics on Fieldwork
 ภาษาศาสตร์เขมรภาคสนาม
3 (2-2-5)
0165133 Teaching Khmer as a Foreign Language
 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165134 Khmer Dialects
 ภาษาถิ่นเขมร
2 (1-2-3)
0165135 Foreign Languages in Khmer
 ภาษาต่างประเทศในภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0165136 Pali Sanskrit and Thai in Khmer
 ภาษาบาลีสันสกฤตและไทยในภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0165137 Khmer Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาเขมร
3 (2-2-5)
0165138 Khmer in Printed and Electronic Media
 ภาษาเขมรกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
0165139 Paleography and Inscription in Southeast Asia
 อักขรวิธีโบราณและศิลาจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
0165140 Pre-Angkorien Khmer Inscription
 จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนคร
2 (2-0-4)
0165141 Angkorien Khmer Inscription
 จารึกภาษาเขมรสมัยพระนคร
2 (2-0-4)
0165142 Post Angkorien Khmer Inscription
 จารึกภาษาเขมรในสมัยหลังพระนคร
2 (2-0-4)
0165143 Literature of Ethnic Groups in Cambodia
 วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในกัมพูชา
2 (2-0-4)
0165144 Khmer Traditional Literature
 วรรณคดีประเพณีเขมร
2 (2-0-4)
0165145 Khmer Folklore
 คติชนวิทยาเขมร
2 (1-2-3)
0165146 Pre-Angkorian and Angkorian khmer Literature
 วรรณคดีเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร
2 (2-0-4)
0165147 Post-Angkorian Khmer Literature
 วรรณคดีเขมรหลังพระนคร
2 (2-0-4)
0165148 Traditional Khmer Prose and Poetry
 บทร้อยแก้วและร้อยกรองเขมรแบบประเพณี
2 (2-0-4)
0165149 Khmer Drama Literature
 วรรณคดีการละครเขมร
2 (2-0-4)
0165150 Khmer History Literature
 วรรณกรรมประวัติศาสตร์เขมร
2 (2-0-4)
0165151 Khmer Buddhist Literature
 วรรณคดีพุทธศาสนาเขมร
2 (2-0-4)
0165152 Ethnic Group History in Cambodia
 ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในกัมพูชา
2 (2-0-4)
0165153 Current Khmer Economy, Politics and Society
 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเขมรปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0165154 Khmer Traditions, Rites, and Beliefs
 ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อในเขมร
2 (2-0-4)
0165155 Religions, Philosophy and Idealist in Khmer Society
 ศาสนา ปรัชญา และแนวคิดในสังคมเขมร
2 (2-0-4)
0165156 Culture in Using Khmer
 วัฒนธรรมการใช้ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0165157 Seminar on Khmer - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์เขมร - ไทย
3 (3-0-6)
0165158 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165159 Khmer for Hotel
 ภาษาเขมรเพื่อการโรงแรม
2 (1-2-3)
0165160 Khmer for Tourist Guide
 ภาษาเขมรสำหรับมัคคุเทศก์
2 (1-2-3)
0165161 Khmer for Politics and Governance
 ภาษาเขมรเพื่อการเมืองและการปกครองเขมร
2 (1-2-3)
0165162 Khmer for Law
 ภาษากฎหมายเขมร
2 (1-2-3)
0165163 Khmer for Advertisement and Public Relations
 ภาษาเขมรเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165164 Khmer in Computer and Internet
 ภาษาเขมรในคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
2 (1-2-3)
0165165 Academic Khmer for Humanities and Social Sciences
 ภาษาเขมรสำหรับวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
0165166 Academic Khmer for Science
 ภาษาเขมรสำหรับวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
0165167 Arts of Khmer Usage for Communication
 ศิลปะการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165168 Arts of Khmer Presentation
 ศิลปะการนำเสนอผลงานภาษาเขมร
2 (1-2-3)
0165169 Khmer Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดีเขมร
2 (1-2-3)
0165170 Khmer Documentary Writing
 การเขียนสารคดีเขมร
2 (1-2-3)
0165171 Translation Literary Thai-Khmer
 การแปลวรรณกรรมไทย-เขมร
2 (1-2-3)
0165172 Translation Literary Khmer-Thai
 การแปลวรรณกรรมเขมร-ไทย
2 (1-2-3)
0165173 Khmer Translation for Business
 การแปลภาษาเขมรเพื่องานธุรกิจ
2 (1-2-3)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165128 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-12-0)

 5   โปรแกรมสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet