หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 English Structure and Usage
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105104 English Reading Techniques
 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105105 English Speaking for Daily-life Communication
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0105203 Introduction to British and American Cultures
 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105204 English Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105205 English Speaking for Basic Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105206 English Speaking for Reasoning and Discussion
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการให้เหตุผลและการอภิปราย
3 (2-2-5)
0105207 English Analytical Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0105208 English Narrative and Descriptive Composition
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบเล่าเรื่องและพรรณนา
3 (3-0-6)
0105209 English Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105301 Basic Translation
 การแปลขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0105302 English Report and Discussion
 การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
0105303 Introduction to English Prose
 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105304 Introduction to English Poetry
 ร้อยกรองภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105305 English Critical Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
3 (3-0-6)
0105306 English Expository and Argumentative Composition
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง
3 (3-0-6)
0105401 English Drama
 บทละครภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105307 English Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105308 English Syntax
 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105309 Advanced English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105310 Introduction to English for Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105311 Advanced English for Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105312 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0105313 English Literaturefor Children
 วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
0105402 English Senior Research Project
 โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ
3 (0-6-6)
0105403 English Strategic Reading
 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105404 English Critical Review
 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
3 (3-0-6)
0105405 English Academic Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0105406 Advanced Translation
 การแปลขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105407 English Poetry
 บทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105408 Contemporary English Literature
 วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0105409 Introduction to Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105410 British Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105411 American Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105412 British Drama
 บทละครอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105413 American Drama
 บทละครอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105414 British Poetry
 บทกวีนิพนธ์อังกฤษ
3 (3-0-6)
0105415 American Poetry
 บทกวีนิพนธ์อเมริกัน
3 (3-0-6)
0105416 Independent Study in English Literature
 การศึกษาอิสระในหัวข้อวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105417 English for Journalism
 ภาษาอังกฤษสำหรับการหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)
0105418 Business Translation
 การแปลเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105419 Spontaneous Translation
 การแปลแบบล่าม
3 (3-0-6)
0105420 Teaching English as a Foreign Language
 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.4   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet