หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018-3 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019-3 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020-3 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021-3 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022-3 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023-3 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024-3 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025-3 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004-4 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006-3 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007-3 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008-3 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009-3 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010-3 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011-3 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012-3 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013-3 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014-3 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015-3 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029-3 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030-3 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031-4 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035-3 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044-3 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068-3 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069-3 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070-3 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071-3 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072-3 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073-3 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074-3 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075-3 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076-3 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077-3 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078-3 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079-3 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080-3 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081-3 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082-3 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083-3 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084-3 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048-3 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001-3 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002-3 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003-3 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045-3 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049-3 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050-3 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051-3 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052-3 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053-3 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054-3 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055-3 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056-3 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057-3 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066-3 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001-3 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002-3 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001-3 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055-3 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056-3 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057-3 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058-3 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061-3 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062-3 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001-3 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002-3 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003-4 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004-4 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005-3 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001-3 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060-3 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004-3 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005-3 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046-3 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058-3 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059-3 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061-3 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062-3 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063-3 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064-3 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065-3 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059-3 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001-3 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002-3 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003-3 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004-3 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011-3 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001-3 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002-3 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003-3 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004-3 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005-3 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006-3 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007-3 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008-3 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009-3 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010-3 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016-3 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010-3 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-3 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003-3 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-3 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005-3 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006-3 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานมัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015-4 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016-4 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017-4 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018-4 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019-4 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020-4 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021-4 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022-4 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023-4 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024-4 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025-4 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026-4 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027-4 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028-4 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029-4 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030-4 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031-4 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032-4 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033-4 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034-4 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048-4 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060-3 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063-3 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064-3 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065-3 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066-3 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067-3 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068-3 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069-3 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070-3 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071-3 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072-3 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073-3 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074-3 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075-3 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003-3 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001-3 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002-3 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003-3 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006-3 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001-3 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002-3 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003-3 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004-3 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005-3 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001-3 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047-3 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012-3 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049-3 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050-3 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051-3 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052-3 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053-3 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054-3 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001-3 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002-3 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003-3 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004-3 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005-3 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007-3 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008-3 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009-3 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001-3 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002-3 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเอกและวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009-1 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001012-1 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001022-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106102-1 Listening and Reading
 การฟังและการอ่าน
2 (1-2-4)
0106103-1 Writing
 การเขียน
2 (1-2-4)
0106443-1 Logic and Language
 ตรรกวิทยาทางภาษา
2 (2-0-4)
0196101-1 Communicative Psychology
 จิตวิทยาการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0196103-1 Principles and Theories of Communication
 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0196104-1 Introduction to Mass Communication
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0196205-1 Arts Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0196206-1 Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะทางความคิด
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106201-2 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
2 (1-2-4)
0106202-3 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-4)
0106306-3 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-6)
0106333-1 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
2 (2-0-4)
0106335-1 Literary Analysis
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0196207-1 Principles of Journalism
 หลักวารสารศาสตร์
2 (2-0-4)
0196208-1 Introduction to News Writing
 การเขียนข่าวเบื้องต้น
3 (2-2-6)
0196209-1 Article and Editorial Writing
 การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
3 (2-2-6)
0196210-1 Analytical and Critical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
2 (1-2-4)
0196211-1 Law and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
2 (2-0-6)
0196312-1 Journalistic Analysis and Criticizing
 การวิเคราะห์และวิจารณ์งานด้านวารสารศาสตร์
3 (2-2-6)
0196313-1 Computer for Printed Media Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-6)
0196314-1 Journalistic Graphic
 กราฟฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-6)
0196315-1 Draft Checking and Editing
 การตรวจต้นฉบับและการพิสูจน์อักษร
3 (2-2-6)
0196316-1 Printed Media Design and Page Maker
 การออกแบบและการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-6)
0196317-1 Editing
 การบรรณาธิกรกิจ
3 (3-0-6)
0196318-1 Marketing Principles for Printed Media
 หลักการตลาดสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
0196419-1 Printed Media Business Administration
 การบริหารธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
0196420-1 Printed Media Administration and Management
 หลักการจัดองค์กรสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
0196499-1 Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (1-12-12)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106202-5 Interpreted Reading
 การอ่านตีบท
2 (1-2-4)
0106240-1 Thai Poetry
 ร้อยกรองไทย
2 (2-0-4)
0106340-1 Literary Works for Children
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0196221-1 Writing Interview Script
 การเขียนบทสัมภาษณ์
2 (2-0-4)
0196222-1 Writing Miscellaneous Columns
 การเขียนคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
2 (2-0-4)
0196223-1 Principles and Theories of Media Criticism
 หลักและทฤษฏีการวิพากษ์สื่อ
2 (2-0-4)
0196225-1 Principles and Theories of Photo Interpretation
 หลักและทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ
2 (2-0-4)
0196324-1 Printed Media Research
 การวิจัยงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
2 (2-0-4)
0196326-1 Translation Work Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานแปล
2 (2-0-4)
0196327-1 Creative Writing Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0196328-1 Acadmic Writing Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานเขียนเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0196329-1 News Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานข่าว
2 (2-0-4)
0196330-1 Photography for Printed Media
 การถ่ายภาพสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์
2 (2-0-4)
0196337-1 Journalistic Photography
 การถ่ายภาพเชิงวารสารสารศาสตร์
2 (1-2-4)
0196431-1 Price Evaluation for Printed Media
 การประเมินราคางานสื่อสิ่งพิมพ์
2 (2-0-4)
0196432-1 Current Event and Situation Analysis
 การวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0196433-1 Pocket Book Production
 การผลิตสื่อหนังสือเล่ม
2 (2-0-4)
0196434-1 Newspaper Production
 การผลิตสื่อหนังสือพิมพ์
2 (2-0-4)
0196435-1 Magazine and Journal Production
 การผลิตสื่อนิตยสารและวารสาร
2 (2-0-4)
0196436-1 The Arts of Picturebook Production
 ศิลปะการผลิตหนังสือภาพ
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55