หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018-3 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019-3 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020-3 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021-3 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022-3 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023-3 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024-3 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025-3 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004-4 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006-3 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007-3 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008-3 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009-3 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010-3 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011-3 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012-3 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013-3 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014-3 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015-3 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029-3 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030-3 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031-4 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035-3 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044-3 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068-3 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069-3 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070-3 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071-3 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072-3 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073-3 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074-3 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075-3 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076-3 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077-3 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078-3 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079-3 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080-3 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081-3 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082-3 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083-3 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084-3 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048-3 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001-3 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002-3 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003-3 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045-3 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049-3 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050-3 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051-3 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052-3 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053-3 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054-3 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055-3 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056-3 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057-3 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066-3 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001-3 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002-3 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001-3 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055-3 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056-3 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057-3 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058-3 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061-3 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062-3 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001-3 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002-3 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003-4 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004-4 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005-3 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001-3 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060-3 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004-3 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005-3 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046-3 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058-3 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059-3 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061-3 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062-3 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063-3 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064-3 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065-3 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059-3 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001-3 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002-3 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003-3 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004-3 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011-3 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001-3 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002-3 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003-3 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004-3 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005-3 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006-3 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007-3 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008-3 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009-3 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010-3 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016-3 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010-3 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-3 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003-3 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-3 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005-3 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006-3 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015-4 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016-4 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017-4 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018-4 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019-4 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020-4 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021-4 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022-4 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023-4 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024-4 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025-4 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026-4 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027-4 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028-4 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029-4 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030-4 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031-4 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032-4 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033-4 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034-4 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048-4 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060-3 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063-3 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064-3 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065-3 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066-3 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067-3 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068-3 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069-3 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070-3 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071-3 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072-3 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073-3 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074-3 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075-3 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003-3 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001-3 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002-3 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003-3 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006-3 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001-3 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002-3 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003-3 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004-3 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005-3 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001-3 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047-3 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012-3 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049-3 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050-3 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051-3 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052-3 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053-3 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054-3 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001-3 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002-3 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003-3 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004-3 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005-3 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007-3 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008-3 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009-3 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001-3 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002-3 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1.1   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104322-1 History of Isan ( History of Northeast Thailand )
 ประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-6)
0104323-1 History of Local Economy
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104324-1 History of Local Wisdom
 ประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104325-1 History of Local Politics
 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104326-1 Comparative History of River Basin Communities
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบชุมชนลุ่มน้ำ
2 (2-0-4)
0104327-1 History of Communities Along the River Basins in Isan
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำในภาคอีสาน
3 (3-0-6)
0104328-1 History of Local Women
 ประวัติศาสตร์สตรีในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104329-1 History of Local Natural Resources Management
 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104407-2 History of Changes and Adjustment of the Local Communities
 ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104408-2 Local Tradition and Culture
 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104409-2 Biodiversity in Local Area
 ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104410-2 Structure and Social Networks in Local Area
 โครงสร้างและเครือข่ายทางสังคมในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104411-2 Geography and the Land Used in Local Area
 ภูมิศาสตร์และการใช้พื้นที่ของท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104412-2 Oral History
 ประวัติศาสตร์บอกเล่า
2 (2-0-4)
0104413-2 Sources and The Use of Local Sources
 หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104414-2 Writing and Transformation of Local History to Local Communities
 การเขียนและถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ชุมชน
2 (2-0-4)

 2.1.2   ประวัติศาสตร์ประเทศลุ่มน้ำโขงหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104330-1 History of the Mekhong River Communities
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104331-2 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-0)
0104333-1 Historical and Archeological Sites of the Mekhong River Basin for Tourism
 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104335-1 Mekhong Literatures and the People of the Mekhong River Basin
 วรรณกรรมและสังคมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104336-1 Natural Resources Management of the Mekhong River Basin
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104337-1 The Economic History of the Mekhong River Communities
 ประวัติเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104338-3 Biodiversity of the Mekhong River Communities
 ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104415-2 Roles of the Communist Parties of the Mekhong River Countries
 บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104416-1 History of Laos before the 18th Centuries
 ประวัติศาสตร์ลาวยุคก่อนคริสตศตวรรษที่ 18
2 (2-0-4)
0104417-1 History of Laos after the 18th Centuries to 1975
 ประวัติศาสตร์ลาว คริสตศตวรรษที่ 18 ถึงคริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104418-1 History of Ancient Cambodia to the 15th Centuries
 ประวัติศาสตร์เขมรยุคโบราณถึงคริสตวรรษที่ 15
2 (2-0-4)
0104419-1 History of Cambodia after the 16th Centuries to 1975 B.C.
 ประวัติศาสตร์เขมร คริสตศตวรรษที่ 16 ถึง คริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104420-1 History of the Ancient Vietna to the 16th Centuries
 ประวัติศาสตร์เวียดนามยุคโบราณถึงคริสตศตวรรษที่ 16
2 (2-0-4)
0104421-2 History of Vietnam after the 17th Centuries to 1975
 ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 17 ถึงสิ้นสุดการปฏิวัติ คริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104422-2 History of the Mekhong River Communities Politics after the Revolution 1975
 ประวัติศาสตร์การเมืองบริเวณลุ่มน้ำโขงหลังการปฏิวัติคริสตศักราช 1975
3 (3-0-6)

 2.1.3   ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104339-1 Local History : Tourism Perspective
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104340-1 History of Art in Thailand for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104341-2 History of Art in Neighboring Countries for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104342-2 Geo-Cultural Tourism
 วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104343-1 Thai Cultural Heritage for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104344-1 Cultural Heritage of Buddhism and Hinduism in Thailand for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104423-1 Principles for Tour Guide
 หลักการมัคคุเทศก์
2 (2-0-4)
0104424-1 Travel Business Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104425-1 Sociology of Tourism
 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104426-1 Cultural Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 2.1.4   ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104345-1 Principles of Museology
 หลักการพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104346-2 Collecting of Museum Documents and Objects
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104347-1 Museum Storage Management
 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104348-1 Content Analysis through to the Exhibition Themes
 การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104349-2 Design and Display of Museum Exhibition and Medias
 การออกแบบและจัดแสดงสื่อและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104350-1 Museum and the Audience
 พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม
2 (2-0-4)
0104427-1 Museum Marketing Plan
 แผนการตลาดเพื่องานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104428-1 Conservation and Preservation Museum Objects
 การอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104429-1 Museum Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104430-1 Museum Administration
 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104431-2 Museum for Local Development
 พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104432-2 Comparative Museum
 พิพิธภัณฑ์เปรียบเทียบ
2 (2-0-4)

 2.1.5   ประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104351-2 Introduction to Archives
 ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
0104352-2 Record Management
 การบริหารเอกสาร
3 (3-0-6)
0104353-1 Archives Management
 การบริหารเอกสารจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
0104354-1 Oral History and Sound Archives
 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุเสียง
2 (2-0-4)
0104355-1 History and Local Archives
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุท้องถิ่นไทย
2 (2-0-4)
0104433-3 History and Ayutthaya Period Archives
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา
2 (2-0-4)
0104434-3 The Part of Grammar dealing with Reading and Writing and Ratthanakosin Period Archives (before 1932)
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ( ก่อน พ.ศ. 2475 )
2 (2-0-4)
0104435-1 Contemporary Thai Archives
 จดหมายเหตุไทยร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0104436-1 History and Foreign Archives about Thailand
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104437-1 Archives for Communities
 จดหมายเหตุเพื่อชุมชน
3 (3-0-6)

 2.1.6   ประวัติศาสตร์ทั่วไป (เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104101-2 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
0104102-2 History of Western Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0104103-2 History of Eastern Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0104121-1 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104201-2 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
0104202-2 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104203-2 Europe in the 15th to 18th Centuries
 ยุโรปคริสตศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-6)
0104204-2 Europe in the 19th to 20th Centuries
 ยุโรปคริสศตวรรษที่ 19-20
3 (3-0-6)
0104301-2 Thai History 3
 ประวัติศาสตร์ไทย 3
3 (3-0-6)
0104302-2 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104303-3 Historiography
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3 (3-0-6)
0104401-3 History of the United States of America
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104205-2 HIstory of Sukhothai and Early Lanna
 ประวัติศาสตร์สุโขทัยและล้านนาตอนต้น
3 (3-0-6)
0104206-2 Critical Readings of Southeast Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104207-1 Critical Readings of East Asian History
 การอ่านวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104208-1 Indian Civilization
 อารยธรรมอินเดีย
3 (3-0-6)
0104209-1 History of Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0104210-1 Modern Australasia
 ออสตราเลเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104212-2 History of International Relations in Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104213-1 History of International Relations in East Asia
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104214-1 History of International Relations in Western Europe
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
3 (3-0-6)
0104215-1 History of International Relations in Eastern Europe
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันออก
3 (3-0-6)
0104216-2 International Relations During the Sukhotai and Ayutthaya Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัยและอยุธยา
3 (3-0-6)
0104217-1 The Philosophy of History
 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104218-1 History and Historians
 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104219-1 Intellectual History
 ประวัติศาสตร์ความคิด
3 (3-0-6)
0104220-2 Archaeology and Art History in Thailand
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104221-1 Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104304-3 International Relations During the Rattanakosin Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
3 (3-0-6)
0104305-3 History of Modern China
 จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104306-2 History of Modern Japan
 ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104307-2 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0104308-2 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย
3 (3-0-6)
0104309-2 Critical Readings of European History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป
3 (3-0-6)
0104310-3 Economic History of Europe
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-6)
0104311-3 The Making of Modern Great Britain
 ประวัติความเป็นมาของประเทศสหราชอาณาจักรปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104312-1 The Making of Modern Russia
 ประวัติความเป็นมาของรุสเซียปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104313-1 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
0104314-1 History of Africa
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)
0104315-1 Popular Culture
 วัฒนธรรมมวลชน
3 (3-0-6)
0104316-1 History of the River Basin Communities in Thailand
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104317-1 Seminar in History
 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104318-1 Museum Basics
 พิพิธภัณฑ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0104319-1 Local Museum in Thailand
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104320-1 Historical and Cultural Management in Thailand
 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104321-1 Archaeology and Art History in Neighboring Countries
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง
2 (2-0-4)
0104402-2 History of Rattanakosin Period : The Modernization
 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ
3 (3-0-6)
0104403-2 American Social and Cultural History
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน
3 (3-0-6)
0104404-2 Foreign Policy of the United States
 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0104405-2 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
0104440-1 History of Thai Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาไทย
2 (2-0-4)
0104441-2 Comparative History of Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0104442-3 Comparative History of the Industrial Revolution among Countries
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ
2 (2-0-4)
0109202-2 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1300102-1 Introduction to International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 5   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 6   วิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104438-1 Apprenticeship
 วิชาฝึกงาน
4 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55