กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน


นิสิตที่ใช้งานระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564
จะสามารถเข้าใช้งานได้เพียง 1 เครื่องต่อการเข้าสู่ระบบเท่านั้น
เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น ให้ทำการ logout ออกจากระบบทุกครั้ง
เพื่อจะสามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้