ข่าวประกาศ

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางการเทียบเคียงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
ขอประชาสัมพันธ์ตารางการเทียบเคียงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) สำหรับนิสิตรหัส 62 ลงไปที่ยังเก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เทียบเคียงได้ในภาคการศึกษา 1/2564 เป็นต้นไป
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   งานหลักสูตรสำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2564