ปิดกลุ่มเรียนรายวิชา 0041011 : English for Academic Presentation ภาคเรียนที่ 3/2566(ด่วนมาก)

อาจารย์ผู้สอนขอปิดกลุ่มเรียนรายวิชา 0041011 : English for Academic Presentation และรายวิชา 0041004 : English for Science and Technology Purposes ภาคเรียนที่ 3/2566 หากประสงค์ลงทะเบียนเรียนเพิ่มสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 043-719839
ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2567

ให้ติดต่อรับบัตรนิสิตคืน(ด่วนมาก)


ประกาศโดย งานจัดสอบสำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2567

การยื่นเรียนซ้ำ/เรียนแทนรายวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง https://bit.ly/2RbUI Ty และกรอกข้อมูลแล้วส่งเอกสารให้สำนักศึกษาทั่วไป ให้ถ่ายภาพหรือ Scan เอกสารคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นเรียบร้อยแล้ว แล้ว upload เอกสารในเว็บไซต์ https://bit.ly/regrade-ge โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่สำนักศึกษาทั่วไป ได้ส่งคำร้องไปที่กองทะเบียนและประมวลผลแล้ว ได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://bit.ly/regrade-ge หรือ https://bit.ly/regrade-ge-2566

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2566