ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับนิสิตรหัส 67)(ด่วนมาก)

นิสิตรหัส 67 ที่มีความประสงค์เทียบโอนรายวิชา สามารถดำเนินการได้ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2567 โดยแยกเป็น 3 กรณี ดังนี้
1. เทียบโอนกรณีพ้นสภาพ ลาออก สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://geonline.msu.ac.th/mis/courseTransfer/


2. เทียบโอนต่างสถาบัน กรณีพ้นสภาพ ลาออก สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://geonline.msu.ac.th/mis/dif_university/

3. เทียบโอนกรณีหลักสูตรเทียบเข้า สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาตรี
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://geonline.msu.ac.th/mis/changecourse/
ตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาหลักสูตร โทร : 0-4375-4300
ประกาศโดย งานหลักสูตรสำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2567

ให้ติดต่อรับบัตรนิสิตคืน(ด่วนมาก)


ประกาศโดย งานจัดสอบสำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2567

การยื่นเรียนซ้ำ/เรียนแทนรายวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง https://bit.ly/2RbUI Ty และกรอกข้อมูลแล้วส่งเอกสารให้สำนักศึกษาทั่วไป ให้ถ่ายภาพหรือ Scan เอกสารคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นเรียบร้อยแล้ว แล้ว upload เอกสารในเว็บไซต์ https://bit.ly/regrade-ge โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่สำนักศึกษาทั่วไป ได้ส่งคำร้องไปที่กองทะเบียนและประมวลผลแล้ว ได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://bit.ly/regrade-ge หรือ https://bit.ly/regrade-ge-2566

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2566