การยื่นเรียนซ้ำ/เรียนแทนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/ 2566(ด่วนมาก)

ให้ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง https://bit.ly/2RbUITy และกรอกข้อมูลแล้วส่งเอกสารให้สำนักศึกษาทั่วไป ให้ถ่ายภาพหรือ Scan เอกสารคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นเรียบร้อยแล้ว แล้ว upload เอกสารในเว็บไซต์ https://bit.ly/regrade-ge
ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2566

1. กรณีการเทียบโอนกรณีพ้นสภาพ ลาออก จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ เว็บไซต์ http://202.28.33.230/mis/courseTransfer/

คลิกเพื่อรับชมคลิปแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบเทียบโอนกรณีที่ 1


2. การเทียบโอนต่างสถาบัน กรณีพ้นสภาพ ลาออก จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ที่ เว็บไซต์ http://202.28.33.230/mis/dif_university/
3. กรณีการเทียบโอนกรณีหลักสูตรเทียบเข้า จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาตรี ได้ที่ เว็บไซต์ http://202.28.33.230/mis/changecourse/

ตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์

https://bit.ly/transfer-ge
ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2566

นิสิตรหัส 57-62 ที่ยังเก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เทียบเคียงกันได้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางการเทียบเคียงรายวิชาได้ที่นี่

คลิกเพื่อตรวจสอบรายวิชาเทียบเคียงประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป วันที่ประกาศ 3 เมษายน 2566