วีดีโอ แนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษา

ผู้รับบริการที่สามารถใช้ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ มีดังนี้
1. กลุ่มนิสิตที่กำลังศึกษา (สถานะปัจจุบัน)
2. กลุ่มนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต
3. กลุ่มที่สำเร็จการศึกษา (ต้องการขอใหม่/ขอเพิ่ม)