ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนGuideline of Enrollment for International Students (Eng version)


Guideline of Enrollment for International Students(Chinese version)


ผู้รับบริการที่สามารถใช้ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ มีดังนี้
1. กลุ่มนิสิตที่กำลังศึกษา (สถานะปัจจุบัน)
2. กลุ่มนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต
3. กลุ่มที่สำเร็จการศึกษา (ต้องการขอใหม่/ขอเพิ่ม)ขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนขั้นตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ