วีดีโอ แนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษา

ผู้รับบริการที่สามารถใช้ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ มีดังนี้
1. กลุ่มนิสิตที่กำลังศึกษา (สถานะปัจจุบัน)
2. กลุ่มนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต
3. กลุ่มที่สำเร็จการศึกษา (ต้องการขอใหม่/ขอเพิ่ม)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55