0537115Designing Computer Graphic for Instructional Media Production
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อผลิตสื่อการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทสื่อการศึกษาที่สามารถนำคอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ในการผลิตได้ บทบาทคอมพิวเตอร์กราฟิกกับสื่อการศึกษา
การออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา รวมทั้งอินโฟกราฟิก ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การประเมินสื่อการศึกษาที่ผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก

Definition and significance of computer graphics, media types that can lead to applications in computer graphics production, the role of computer graphics in educational media,
The design and development of computer graphics to produce educational media, infographic 2D and 3D evaluation of educational media produced using computer graphics
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด