0506346Learning Innovations for Educational Mathematics
นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์ศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และแบบแผนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สำคัญและน่าสนใจ
กระบวนการออกแบบ วางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

Meaning and importance of technology concepts and patterns. Innovation and learning mathematics is important
and interesting. The design process. Planning applications, technology and innovation and learning. The performance evaluation of innovative learning mathematics
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด