1706451Seminar on Environment
สัมมนาสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล หลักการนำเสนอโครงการวิจัย การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นิสิตสนใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงร่างการวิจัยปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอ

Principle of data collection and presentation, principle of research project presentation, seminar on interested environmental topic for the purpose of developing a
research proposal, ethics related to the research topic selected, literature searching, research proposal writing and presentation
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด