1605605Applied Statistics for Biodiversity Research
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการสำรวจหรือสังเกต และจากการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคนิคต่างๆ ทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวางแผนการทดลองหรือการสังเกต
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

Quantitative techniques for analyses of data derived from field observations (surveys) and experiments in biological sciences; application of statistical packages for analysis of data

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด