0109352Community Enterprise for Society
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความแตกต่างของวิสาหกิจชุมชนกับสิ่งที่ชุมชนทำ วิสาหกิจชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ทุนของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน ความพร้อมของชุมชน
เพื่อการทำวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกับแผนแม่บทชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และแนวทางการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

Definitions, characteristics, types, and differences of community enterprise and what the community operates; community enterprise as the drive for community economy; capitals for community enterprise;
product management and marketing of community enterprise; preparedness of community to operate community enterprise; community enterprise and community master plan; network of community enterprise;
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด