0161506Field Work in Folklore Studies
งานภาคสนามในการศึกษาทางคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ17:00-20:00HS212HSLECT20155N  
  พุธ20:00-21:00HS-OnlineHSLECT      
อาจารย์: รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
สำรองสำหรับ:ภาษาไทย ชั้นปี 320-15-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 3TI
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชน เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชน การฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา


Definitions and significance of field work in folklore studies including data collection, techniques and methodologies in field work of folklore; practice of field work and data collection in folklore

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด