1707339Principle of Environmental Education Research
หลักการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การศึกษางานวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบและวิธีการเขียนงานวิจัย โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา


Basic knowledge on research; study of research on environmental education; collection of data for environmental education processes; patterns and methods of thesis writing, environmental education projects

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet