0161209 Fieldwork Research Method in Linguistics
วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-17:00HS408HSLECT201010N  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 3TI
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางภาษาศาสตร์ เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา


Definition and significance of data collection in linguistics, technique and method of data collection, data management, and data analysis; technology in data analysis, data collection in the fieldwork study

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet