1103214Computer-Aided Design for Fashion and Textile Design
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบสำหรับการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1103106 หรือ
1103106
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เช่น การสร้างภาพประกอบ การออกแบบลายพิมพ์ และการจัดองค์ประกอบของภาพหรือบอร์ด เพื่อการนำเสนอผลงานในการออกแบบ


Practice of computer software for fashion and textile design, computer illustration, textile printing design on computer, presentation board for designed works

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet