1003319Sustainable Community Based Tourism Development
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายและความสำคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสำนึก การเตรียมความพร้อม การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


Definitions and significance of community-based tourism; implantation of good sense; community preparation, community’s efficiency development, community networking,
community’s participation in tourism management and development by sustainable tourism concept
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet