0900202Modern Financial Management
การจัดการทางการเงินสมัยใหม่
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0900104 หรือ
0900104 หรือ
0900104 หรือ
0901101 หรือ
0901101 หรือ
0901101 หรือ
0901101 หรือ
0901101 หรือ
0900104
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ11:00-14:00SBB-503SBSLECT75687C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6501
  02 จันทร์08:00-11:00SBB-1003SBSLECT735617C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6502
  03 จันทร์14:00-17:00SBB-1003SBSLECT795920C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6503
  04 อังคาร14:00-17:00SBB-601SBSLECT886424C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6504
  05 ศุกร์14:00-17:00SBB-503SBSLECT826616C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6505
  06 ศุกร์08:00-11:00SBB-1001SBSLECT796118C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6506
  07 ศุกร์14:00-17:00SBB-1001SBSLECT735815C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6507
  08 จันทร์14:00-17:00SBB-903SBSLECT694623C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6508
  09 จันทร์08:00-11:00SBB-1001SBSLECT734033C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AC6509
  10 จันทร์14:00-17:00SBB-1001SBSLECT754332C  
อาจารย์: ผศ.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2566 เวลา 08:30 - 11:30 อาคาร ACC.BIZ ห้อง ACC.BIZ401
                                                        อาคาร ACC.BIZ ห้อง ACC.BIZ402
หมายเหตุ: AC6510
  11 จันทร์14:00-17:00SBB-707SBSLECT50482C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: BE651
  12 จันทร์08:00-11:00SBB-605SBSLECT643727C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: BE652
  13 พฤหัสบดี14:00-17:00SBB-606SBSLECT312011C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: DBIS65
  14 ศุกร์08:00-11:00SBB-504SBSLECT685117C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: FM651
  15 ศุกร์14:00-17:00SBB-504SBSLECT695514C  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: FM652
Course Description
แนวคิดทางการเงินในยุคปัจจุบัน และ เครื่องมือในการจัดการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและของโลก แนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผนโดยการประยุกต์แนวความคิดทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่าของบริษัท ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน นโยบายเงินปันผล งบประมาณการเงินระยะยาวและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงประเด็นสำคัญทางการเงิน การเช่าซื้อ หลักทรัพย์ไฮบริดและอนุพันธ์

The current financial concepts and tools towards money management in organizations participating in the local and global economies. The currents best practices in financial analysis and planning through the application of financial concepts
including financial statement analysis; time value of money; financial markets and institutions; securities and valuation of firms; cost of capital and capital structure; risks and return; dividend policy; long-term financial budgeting
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet