0607353Jewelry Design and Development 1
การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร07:00-12:00FCS2-101FCS2LECT20119N  
อาจารย์: ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
สำรองสำหรับ:การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 3 ขึ้นไป20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการการใช้เครื่องประดับของมนุษย์ การจำแนกประเภทเครื่องประดับ การศึกษาวัสดุและกระบวนการผลิตเครื่องประดับ การศึกษาตลาดเครื่องประดับของไทยและต่างประเทศ หลักการออกแบบเครื่องประดับอย่างง่าย
สัดส่วนมนุษย์กับการใช้เครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

Study of development of manmade costume jewelry, classification, materials, and production of jewelry; study of jewelry markets in Thailand and international markets; basic principles
of costume jewelry design; human proportion and jewelry decoration; fundamental practice of jewelry design
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet