0563306Thai Language Learning Activities
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00EDU-3906EDULECT30273W  
อาจารย์: อ.ปริญดา ยะวงศา
สำรองสำหรับ:ภาษาไทย ชั้นปี 330-27-3
สอบปลายภาค:
  02 พฤหัสบดี09:00-12:00EDU-3905EDULECT30282W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 พฤหัสบดี13:00-16:00EDU-3905EDULECT30219W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายของการจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย ลักษณะและประเภทของกิจกรรม ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรมและทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การวางแผนและเขียนโครงการจัดกิจกรรม การดำเนินการจัดกิจกรรม
และการประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยในโรงเรียน การวิเคราะห์และประเมินค่ากิจกรรมที่จัดขึ้น

Meaning of arranging Thai language activities, characteristics and types of activities, benefits of learning activities; arranging activities related mainly to language, literature, literary works and listening,
speaking, reading and writing skills, planning and writing a project, organizing activities, evaluating the processes of the activity which is organized to improve Thai language skills in school, analyzing and evaluating organized activities
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet