0560403Teaching Profession 3
วิชาชีพครู 3
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0560402 หรือ
0560402 หรือ
0560402 หรือ
0560402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  07 จันทร์09:00-12:00EDU-3096EDULECT28280W  
อาจารย์: รศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ
รศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี
สำรองสำหรับ:ภาษาไทย ชั้นปี 428-28-0
สอบปลายภาค:
  08 อังคาร13:00-16:00ศษ201ศศLECT28280W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  09 ศุกร์09:00-12:00EDU-3402EDULECT27270W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  10 ศุกร์13:00-16:00EDU-3402EDULECT23203W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภาคสนามโดยเน้นการฝึกเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ การฝึกทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและนำผลการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพครู 2 มาสัมมนาในชั้นเรียน


Professional field experience focusing on training pre-service teachers to be professional teachers, practicing classroom research to solve the learners’ problems and conducting seminars reflecting on Teaching Profession 2 practice

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet