0512206English for Psychology Profession
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพจิตวิทยา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00EDU-3906EDULECT15150W  
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา ชั้นปี 220-20-0
สอบปลายภาค:
  02 พุธ10:00-12:00EDU-3906EDULECT22220W  
อาจารย์: พันตรีหญิงพ.ต.หญิง ดร.ดุษฎี เล็บขาว
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00EDU-3906EDULECT10100W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 พุธ10:00-12:00EDU-3906EDULECT440W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางจิตวิทยา การแปลเอกสารวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพจิตวิทยา และการนำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษ


Study of psychological terminologies in English, translation of academic paper written in English, reading and writing in English for communicative purposes in psychological profession, and presentation of the reports in English

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet