0505846Selected Topics in Exercise and Sport Training
เรื่องคัดสรรทางการฝึกการออกกำลังกายและการกีฬา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 มหาสารคาม
ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-16:00-DLECT202W  
อาจารย์: ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา
สอบปลายภาค:
  02 อังคาร15:00-16:00-DLECT1028W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาเชิงลึกในหัวข้อทางด้านการฝึกการออกกำลังกายและการกีฬา ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน


An in-depth study in the topics of exercise and sport training that are currently interesting

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet