0305331Water Supply Engineering and Design
วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิศวฯ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2567 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00EN109ENLECT805426W  
  พุธ09:00-12:00-DLAB      
อาจารย์: ผศ.ศตวรรษ ทวงชน
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของน้ำ ธรรมชาติและแหล่งที่มาของน้ำ แหล่งน้ำดิบ มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่ม การคาดคะเนจำนวนประชากร
อัตราการใช้น้ำและความต้องการน้ำใช้ การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การเติมอากาศ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การกำจัดความกระด้าง การออกแบบหน่วยบำบัดน้ำ สถานีสูบน้ำดิบ ระบบขนส่งน้ำดิบ

Importance of water; nature and sources of water; raw water sources; quality standards of surface water and groundwater; quality standards of tap water and drinking water; populations estimatimation; water consumption rate and water demand; coagulation
and flocculation; sedimentation; filtration; disinfection; aeration; iron and manganese removal; hardness removal; design of water treatment units; raw water pumping station, raw
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet