0203303Evolution
วิวัฒนาการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0203120 หรือ
0203120
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00SC3-217SC3LECT1601546W  
อาจารย์: รศ.ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย
อ.ดร.สุรเวช สุธีธร
รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ชีววิทยา ชั้นปี 3
พันธุศาสตร์โมเลกุล ชั้นปี 3
147-141-6
13-12-1
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2566 เวลา 08:30 - 11:30 อาคาร SC1 ห้อง SC1-100
                                                        อาคาร SC2 ห้อง SC2-107
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ ความแปรผันและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ พันธุศาสตร์ประชากร การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
การสูญพันธุ์ และความหลากหลาย ต้นไม้วิวัฒนาการ วิวัฒนาการร่วม และวิวัฒนาการระดับ มหภาค

Concepts of biological evolution. Process of biological evolution. Factors effecting evolution. Variation and natural selection,, population genetics, speciation, extinction and diversity, evolutionary tree, coevolution and macroevolution

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet