1801665Clinical Practice in Radiology
คลินิกปฏิบัติด้านรังสีวิทยา
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1801433
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:00N/A1SC1LAB52448O  
อาจารย์: อ.สพ.ญ.บุณณดา ศิริพร
อ.น.สพ.ดร.ชยานนท์ ชมภูแสน
สำรองสำหรับ:สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 652-44-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ทางรังสีวิทยา มาใช้ในการวินิจฉัยแยกความผิดปกติ วางแผนการรักษา และพยากรณ์โรคในสัตว์


Applications of knowledge and skills of radiology to diagnose abnormalities for therapeutic plan and prognosis in animals

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet