1801602Special Clinical Practice in Ruminant
คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1801562
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-12:00N/A1SC1LAB50446N  
  เสาร์13:00-16:00N/A1SC1LAB      
อาจารย์: อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว
อ.น.สพ.ปฏิญญา ปะทิเก
อ.น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา
อ.น.สพ.วสุพล ชาแท่น
สำรองสำหรับ:สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 650-4-46
สอบปลายภาค:
Course Description
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางคลินิกในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ประกอบด้วย การซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก การรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดในฟาร์ม การให้คำแนะนำกับเจ้าของสัตว์


Applications of knowledge and clinical skill practice in ruminants including history taking, animal approaching, clinical examination, treatment and prevention in medicine, surgery and obstetrics, farm analysis and problem solving, client counseling

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet