1707449Research Project for Environmental Education
โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00EnV110ENVLECT1008812M  
อาจารย์: รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ คำแร่
ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร
ผศ.ดร.สมบัติ อัปมระกา
ผศ.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
ดร.กรรณิกา สุขงาม
ดร.สุภารัตน์ อ่อนก้อน
ดร.ลิขิต จันทร์แก้ว
ดร.อุไรวรรณ พรายมี
สำรองสำหรับ:สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นปี 4100-85-15
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย นำเสนอ และเขียนบทความวิจัย


Principles and basic notion of action research; development of an action research project on environmental education; principles of data collection and data analyses; as well as research report writing, presentation and writing research article

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet